MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Daňový bonus

Daňový bonus

Daňovým bonusom je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, vyplatená daňovníkovi. Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Oprávnená osoba 

Oprávnenou osobou na uplatnenie daňového bonusu je osoba odvádzajúca daň z príjmov (daňovník) 

Vyživované dieťa:

 • Nezaopatrené vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dieťa druhého z manželov.

Nezaopatrené dieťa:

 • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
 • dieťa, ktoré nie je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Podmienky

 • daňovník mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo zamestnania alebo podnikania
 • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou si môže uplatniť daňový bonus, ak aspoň 90% všetkých jeho príjmov pochádza zo zdrojov na území SR.

Výška daňového bonusu

Výška daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti je pre rok 2024:

 • 140 € mesačne na vyživované dieťa do 18 rokov  
 • 50 € mesačne na vyživované dieťa od 18 do 25 rokov.

O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. 

Podmienky pri uplatnení nároku:

 • Prechodný pobyt dieťaťa mimo spoločnej domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.
 • Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, v ktorom bolo osvojené alebo v ktorom bolo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
 • Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov, ak s ním toto dieťa žije v domácnosti, si môže uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce 100-násobok sumy životného minima.
 • Ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pomernú časť daňového bonusu môže po časť zdaňovacieho obdobia uplatniť jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť obdobia druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
 • Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov len o sumu daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.
 • Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z príjmov. Ak je suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma uplatňovaného bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Daňový bonus