MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Daňový bonus

Daňový bonus

Daňovým bonusom je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti vyplatená daňovníkovi. 

Kto má nárok?

Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Oprávnená osoba: 

Osoba odvádzajúca daň z príjmov (daňovník) 

Vyživované dieťa:

 • Nezaopatrené vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a dieťa druhého z manželov.

Nezaopatrené dieťa

 • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo
 • dieťa, ktoré nie je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Podmienky

 • daňovník mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a 
 • vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov

Koľko?

Výška daňového bonusu od 1. 1. 2020 je mesačne 22,72 € na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, na dieťa do 6 rokov veku je výška daňového bonusu 45,46 . O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. 

Podmienky pri uplatnení nároku:

 • Prechodný pobyt dieťaťa mimo spoločnej domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.
 • Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, v ktorom bolo osvojené alebo v ktorom bolo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
 • Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov, ak s ním toto dieťa žije v domácnosti, si môže uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce 100-násobok sumy životného minima.
 • Ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pomernú časť daňového bonusu môže po časť zdaňovacieho obdobia uplatniť jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť obdobia druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
 • Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov len o sumu daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.
 • Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z príjmov. Ak je suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie nižšia ako suma uplatňovaného bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Daňový bonus