MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevkom na starostlivosť o dieťa prispieva štát rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov potrebných na starostlivosť. Po splnení podmienok má nárok na príspevok aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Starostlivosť o dieťa sa vykonáva: 

 • v rodinnom prostredí dieťaťa – vykonáva ju sám rodič (resp. v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa) alebo
 • v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa (napr. materská škôlka, detské jasle, a pod.) 

Dieťaťom sa na účely poberania príspevku na starostlivosť rozumie:

 • dieťa do troch rokov veku
 • dieťa do šiestich rokov, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo ktorého starostlivosť zabezpečuje osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (dávka sa vypláca najdlhšie do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zverení do starostlivosti). 

Oprávnená osoba:

 • rodič dieťaťa
 • fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverejné do náhradnej starostlivosti. 

Podmienky na vznik nároku:

 • rodič vykonáva zárobkovú činnosť aleb študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
 • poskytovateľ poskytuje starostlivosť dieťaťu na území Slovenskej republiky,
 • rodič má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. 

Nárok vzniká na každé dieťa oprávnenej osoby, ak nie sú naplnené dôvody, kedy nárok na príspevok nevzniká. 

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká: 

 • na dieťa, na ktoré sa poskytuje materské,
 • na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby rodičovský príspevok,
 • ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine. 

Podanie žiadosti 

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa podáva oprávnená osoba písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Oprávnená osoba je povinná preukázať najmä: 

 • skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a písomne oznámiť platiteľovi zmeny v týchto skutočnostiach do ôsmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa o nich dozvedela,
 • výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu. 

Výška príspevku

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je:

 • v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume 280 EUR,
 • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 EUR, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
 • 41,10 EUR, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na starostlivosť o dieťa