MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevkom na starostlivosť o dieťa prispieva štát rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov potrebných na starostlivosť. 

 Starostlivosť o dieťa sa vykonáva: 

 • v rodinnom prostredí dieťaťa – vykonáva ju sám rodič (resp. v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa) alebo
 • v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa (napr. materská škôlka, detské jasle, a pod.) 

Dieťaťom sa na účely poberania rodičovského príspevku rozumie:

 • Dieťa do troch rokov veku
 • Dieťa do šiestich rokov, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo ktorého starostlivosť zabezpečuje osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (dávka sa vypláca najdlhšie do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutie o zverení do starostlivosti). 

Kto má nárok?

Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Oprávnená osoba:

 • rodič dieťaťa
 • rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti, ak súd zveril dieťa do starostlivosti iba jednému z rodičov. 

Podmienky na vznik:

 • rodič vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
 • poskytovateľ poskytuje starostlivosť dieťaťu na území Slovenskej republiky,
 • rodič má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
 • dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. 

Nárok vzniká na každé dieťa oprávnenej osoby, ak nie sú naplnené dôvody, kedy nárok na príspevok nevzniká. 

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká: 

 • na dieťa, na ktoré sa poskytuje materské,
 • na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby rodičovský príspevok,
 • ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine. 

Ako uplatniť? 

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa podáva oprávnená osoba písomne na  úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. 

Oprávnená osoba je povinná preukázať najmä: 

 • skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a písomne oznámiť platiteľovi zmeny v týchto skutočnostiach do ôsmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa o nich dozvedela,
 • výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu. 

Formulár Žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Koľko?

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je:

 • v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume 280 EUR,
 • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 EUR, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
 • 41,10 EUR, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak. 

Táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na starostlivosť o dieťa