MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Po splnení podmienok má nárok na príspevok aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Oprávnenou osobou na poberanie rodičovského príspevku je:

 • rodič dieťaťa (resp. manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom v spoločnej domácnosti)
 • fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov 

Podmienkami na priznanie nároku ďalej sú: 

 • zabezpečenie riadnej starostlivosti (rozumie sa ňou starostlivosť o psychický aj fyzický vývin dieťaťa, najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena, výchova), ktorá môže byť vykonávaná osobne alebo prostredníctvom inej osoby
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky bez ohľadu na činnosť, ktorú vykonáva (nevzniká iba v prípade, keď oprávnená osoba nie je zdravotne poistená a žije mimo štátov EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie). 

Dieťaťom sa na účely poberania rodičovského príspevku rozumie: 

 • dieťa do troch rokov veku alebo
 • dieťa do šiestich rokov, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo ktorého starostlivosť zabezpečuje osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (dávka sa vypláca najdlhšie do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zverení do starostlivosti).

Nárok vzniká len jednej oprávnenej osobe podľa dohody:

 • ak sa o dieťa stará viac oprávnených osôb,
 • ak je v rodine viac detí do troch rokov (resp. šiestich rokov). 

Nárok nevzniká:

 • maloletému rodičovi, ktorému súd nepriznal rodičovské práva, 
 • oprávnená osoba a dieťa sa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ/EHP alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
 • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo obdobnú dávku v členskom štáte a suma je vyššia ako suma rodičovského príspevku alebo
 • aspoň jednej z oprávnených osôb vypláca štát, ktorý nie je členským štátom, obdobnú dávku ako materské alebo rodičovský príspevok,
 • iné dieťa oprávnenej osoby bolo zverejné do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov

Výška príspevku

 • Výška rodičovského príspevku pre rok 2021 je 275,90 EUR mesačne alebo 378,10 EUR mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.
 • Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.
 • Výška rodičovského príspevku sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.
 • Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25% na každé ďalšie dieťa narodené súčasne s týmto dieťaťom.
 • Ak sa oprávnenej osobe vypláca materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je určený ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Žiadosť

 • Nárok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na oddelení štátnych sociálnych dávok podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.
 • Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky, k žiadosti priloží úradný preklad rodného listu (obdobného dokladu) dieťaťa.

Doklady

K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť tieto doklady:

 • Cestovný doklad (pas)​
 • Doklad o pobyte žiadateľa (rodiča) v SR​
 • Rodný list dieťaťa
 • Potvrdenie o nároku na materské v cudzine​ 
 • Čestné vyhlásenie o nepoberaní materského druhým rodičom​
 • Doklad preukazujúci inú rozhodujúcu skutočnosť (ako je napr. náhradná starostlivosť, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, manželstvo s rodičom dieťaťa, zdravotné poistenie v SR)

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Rodičovský príspevok