MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na pokrytie výdavkov spojených s o zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Podmienkou na uplatnenie nároku je narodenie dieťaťa a trvalý pobyt ako aj reálne bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Ak sa dieťa narodilo v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ/EHP, má oprávnená osoba nárok na príspevok, ak bola pred narodením dieťaťa najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Oprávnenou osobou uplatniť si nárok na príspevok je

 • matka, ktorá dieťa porodila,
 • otec dieťaťa, ak matka zomrela, ak po nej bolo vyhlásené pátranie alebo ak mu bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo
 • osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu.

Nárok na príspevok nevznikne, ak oprávnená osoba

 • nezabezpečila pre dieťa detského lekára,
 • pred uplatnením nároku na príspevok súhlasila s osvojením dieťaťa,
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • aspoň jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo
 • dieťa sa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a oprávnenej osobe bol príspevok, alebo obdobná dávka vyplatená príslušným orgánom tohto štátu.

Matke dieťaťa nevznikne nárok na príspevok ani v prípade, že

 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, alebo
 • po pôrode, bez náležitého prepustenia od ošetrujúceho lekára, opustila zdravotnícke zariadenie.

Výška príspevku predstavuje sumu 829,86 EUR, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, alebo sumu 151,37 EUR, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ak sa súčasne narodili dve alebo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku sa zvyšuje o 75,69 EUR na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Nárok na príspevok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu na Slovensku, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.

K žiadosti o príspevok je potrebné priložiť:

 • rodný list dieťaťa (ak sa dieťa narodilo v cudzine a ešte nebol vydaný slovenský rodný list, je potrebné predložiť úradný preklad zahraničného rodného listu)
 • doklad o pobyte žiadateľa (plastová identifikačná karta)
 • potvrdenie ošetrujúceho detského lekára o dožití sa 28 dní života dieťaťa
 • čestné vyhlásenie 
 • doklad o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa
 • vyhlásenie o bydlisku
 • potvrdenie zahraničnej inštitúcie štátu o vyplatení/nevyplatení príspevku alebo inej dávky toho istého druhu (iba v prípade, že sa dieťa narodilo mimo územia SR)

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok pri narodení dieťaťa