MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na pokrytie výdavkov spojených s o zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Podmienkami na uplatnenie nároku sú:

 • narodenie dieťaťa a
 • trvalý pobyt ako aj reálne bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. 

Oprávnenou osobou uplatniť si nárok na príspevok je

 • matka, ktorá dieťa porodila,
 • otec dieťaťa, ak matka zomrela, ak po nej bolo vyhlásené pátranie alebo ak mu bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Nárok na príspevok nevznikne, ak oprávnená osoba

 • nezabezpečila pre dieťa detského lekára,
 • pred uplatnením nároku na príspevok súhlasila s osvojením dieťaťa,
 • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa,
 • dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • aspoň jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo
 • dieťa sa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a oprávnenej osobe bol príspevok alebo obdobná dávka vyplatená príslušným orgánom tohto štátu.

Matke dieťaťa nevznikne nárok na príspevok ani v prípade, že

 • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo, alebo
 • po pôrode, bez náležitého prepustenia od ošetrujúceho lekára, opustila zdravotnícke zariadenie.

Výška príspevku predstavuje sumu 829,86 EUR, ak ide o dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu alebo sumu 151,37 EUR, ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu. Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku sa zvyšuje o 75,69 EUR na každé dieťa.

Nárok na príspevok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu na Slovensku, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.

K žiadosti o príspevok je potrebné priložiť:

 • doklad o pobyte žiadateľa (plastová identifikačná karta)
 • rodný list dieťaťa (ak sa dieťa narodilo v cudzine, je potrebné predložiť úradný preklad zahraničného rodného listu)
 • potvrdenie ošetrujúceho detského lekára o dožití sa 28 dní života dieťaťa a o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa
 • vyhlásenie o bydlisku
 • potvrdenie zahraničnej inštitúcie štátu o vyplatení/nevyplatení príspevku alebo inej dávky toho istého druhu (iba v prípade, že sa dieťa narodilo mimo územia SR)
 • doklady preukazujúce, že oprávneným žiadateľom je otec dieťaťa.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok pri narodení dieťaťa