MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz ročne na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

 • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne. 

Kto má nárok? 

Po splnení podmienok má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí aj cudzinec s trvalým pobytom na území SR

Oprávnená osoba je:

 • rodič detí alebo
 • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. 

Podmienky:

 • najmenej 3 z detí sú vo veku najviac 15 rokov; u opakovane narodených dvoch a viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
 • riadna starostlivosť oprávnenej osoby o deti a
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a detí na území SR. 

Ak podmienky spĺňa viacero oprávnených osôb, nárok na príspevok má len jeden podľa ich dohody, inak tá osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok ako prvá.

Výška príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 EUR a môže sa meniť k 1. septembru kalendárneho roka.  

Ako ho uplatniť? 

 • Nárok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce sociálnych vecí a rodiny na oddelení štátnych sociálnych dávok podľa miesta trvalého pobytu.
 • Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.
 • Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky, k žiadosti priloží úradný preklad rodného listu (obdobného dokladu) dieťaťa.
 • Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok v každom kalendárnom roku ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí; prvýkrát si nárok na príspevok uplatňuje pri dovŕšení 1 roku veku 3 a viac súčasne narodených detí alebo pri dovŕšení 1 roku veku mladších z dvojice 2 a viac súčasne narodených detí.

Zánik nároku: uplynutím 6 mesiacov od vzniku nároku na príspevok

Viac informácií o príspevku môžete nájsť na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Online služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na viac súčasne narodených detí