MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz ročne na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o viac súčasne narodených detí. Po splnení podmienok má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí aj cudzinec s trvalým pobytom na území SR. 

Za viac súčasne narodených detí sa považujú:

 • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne. 

Oprávnená osoba je:

 • rodič detí alebo
 • fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. 

Podmienky:

 • najmenej tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov; u opakovane narodených dvoch a viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
 • riadna starostlivosť oprávnenej osoby o deti a
 • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby a detí na území SR. 

Ak podmienky spĺňa viacero oprávnených osôb, nárok na príspevok má len jedna podľa ich dohody, inak tá osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok ako prvá.

Výška príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 EUR/ročne a môže sa meniť k 1. septembru kalendárneho roka.  

Uplatnenie nároku

 • Nárok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na oddelení štátnych sociálnych dávok podľa miesta trvalého pobytu.
 • Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok.
 • Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky, k žiadosti priloží úradný preklad rodného listu (obdobného dokladu) dieťaťa.
 • Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok v každom kalendárnom roku ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí; prvýkrát si nárok na príspevok uplatňuje pri dovŕšení prvého roku veku troch a viac súčasne narodených detí alebo pri dovŕšení prvého roku veku mladších z dvojice dvoch a viac súčasne narodených detí.

Zánik nároku: uplynutím 6 mesiacov od vzniku nároku na príspevok

Viac informácií o príspevku môžete nájsť na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Rodinné dávky Príspevok na viac súčasne narodených detí