Pobyt občanov Únie

V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:

V tejto časti sa dozviete, kedy vám ako občanovi Únie vzniká na Slovensku právo na pobyt, akým spôsobom musíte ohlásiť svoj vstup do krajiny, ako si pobyt zaregistrovať na cudzineckej polícii a získať doklad o pobyte, kedy nadobudnete právo na trvalý pobyt i ako svoj pobyt na Slovensku ukončíte. Ak ste nenašli, čo hľadáte, kontaktujte nás

Právo na pobyt 

Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

[späť na obsah]

Hlásenie pobytu

Občan Únie je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa).

[späť na obsah]

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Občan Únie, ktorý sa na Slovensku zdržiava dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive (vygeneruje vám ho rezervačný systém) osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície. So žiadosťou je potrené predložiť tieto doklady:

Ak občan Únie nevie preukázať, že bude na Slovensku študovať, podnikať alebo bude zamestnaný, prípadne, že sa pripája k rodinnému príslušníkovi, tak postačí, ak preukáže, že má dostatočné zdroje (životné minimum 234,42 EUR v hotovosti alebo potvrdením o stave na účte) a zdravotné poistenie (potvrdenie o zdravotnom poistení alebo európsky preukaz poistenca).

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak občan Únie nepredloží doklad o ubytovaní, v potvrdení sa ako adresa uvedie obec, kde sa bude zdržiavať na pobyte.

Občan Únie môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov (plastová kartička), a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu v SR. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan Únie povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný dokladod totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania. Dokladom o zabezpečení ubytovania je:

Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené. 

[späť na obsah]

Právo na trvalý pobyt občana Únie

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. V špecifických prípadoch je možné o trvalý pobyt požiadať i skôr ako po piatich rokoch nepretržitého pobytu.

[späť na obsah] 

Zamestnanie

Občan Únie môže byť na Slovensku zamestnaný bez potreby získania pracovného či iného povolenia.

[späť na obsah] 

Ukončenie práva na pobyt občana Únie

Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak:

[späť na obsah]