Pobyt občanov Únie

V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:

Právo na pobyt 

Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

Hlásenie pobytu

Občan Únie je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na policajnom útvare podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa), teda ak býva u známych alebo u rodiny.

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive (vygeneruje vám ju rezervačný systém) osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície spolu s:

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak občan Únie nepredloží doklad o ubytovaní, v potvrdení sa ako adresa uvedie obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte.

Občan Únie môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov (plastová kartička), a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu v SR. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan Únie povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný preukaz totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania. Dokladom o zabezpečení ubytovania sa rozumie:

Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené. 

Právo na trvalý pobyt občana Únie

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. V špecifických prípadoch je možné o trvalý pobyt požiadať i skôr ako po piatich rokoch nepretržitého pobytu. 

Zamestnanie

Občan Únie môže byť na Slovensku zamestnaný bez potreby získania pracovného či iného povolenia.

Ukončenie práva na pobyt občana Únie

Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak: