Žiadosť o prechodný pobyt

Žiadosť o prechodný pobyt na Slovensku sa skladá z oficiálneho formulára žiadosti a všetkých požadovaných príloh.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu treba podať osobne v zahraničí, a to na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydal cestovný doklad alebo pre štát, v ktorom má bydlisko. (Ak to nie je možné alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra určí iný zastupiteľský úrad).
Zastupiteľský úrad vykoná so žiadateľom osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti. Ak sa na Slovensku zdržiava cudzinec oprávnene, môže žiadosť o udelenie prechodného pobytu  podať aj na cudzineckej polícii príslušnej podľa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, to neplatí, ak ide o držiteľa tolerovaného pobytu z dôvodu, že jeho vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné a žiadateľa o azyl.

Doklady, potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt:

 1. vyplnený formulár žiadosti
 2. 2 rovnaké farebné fotografie 3 x 3,5 cm
 3. kolok (hodnota závisí od účelu pobytu)
 4. platný cestovný pas
 5. doklad potvrdzujúci účel pobytu
 6. doklad o bezúhonnosti
 7. doklad o ubytovaní
 8. dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.
Po udelení prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny pricestovať na Slovensko do 180 dní. Najneskôr do 3 pracovných dní od vstupu na Slovensko musí ohlásiť cudzineckej polícií začiatok pobytu a do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte uzatvoriť zdravotné poistenie. Najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte treba ešte príslušnému oddeleniu cudzineckej polície predložiť doklad o zdravotnom poistení cudzinca na území Slovenska a lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Navyše pri prechodnom pobyte na účel podnikania musí cudzinec do 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte odovzdať cudzineckej polícií výpis z obchodného registra (ak sa zápis do registra vyžaduje).

Viac informácií ku špecifickým situáciám prechodného pobytu môžete nájsť aj v sekcii INFO KARTY.

VYSVETLIVKY:

 • Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR. Stiahnite si formulár úradnej žiadosti o prechodný pobyt a formulár žiadosti o obnovenie prechodného pobytu.

  • Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

  • Kolky

Hodnota kolkov podľa účelu pobytu pri podaní žiadosti na oddelení cudzineckej polície:

   1. podnikanie: 232 EUR
   2. zamestnanie: 165,50 EUR
   3. sezónne zamestnanie: 33 EUR
   4. osobitnej činnosti: 99,50 EUR
   5. zlúčenie rodiny: 132,50 EUR
   6. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl: 66 EUR
   7. modrá karta: 165,50 EUR
   8. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká: 232 EUR
   9. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná: 165,50 EUR
   10. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj: 99,50 EUR
   11. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte: 132,50 EUR.

       Hodnota kolkov podľa účelu pobytu pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí:

   1. podnikanie: 240 EUR
   2. zamestnanie: 170 EUR
   3. sezónne zamestnanie: 35 EUR
   4. osobitnej činnosti: 100 EUR
   5. zlúčenie rodiny: 135 EUR
   6. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl: 70 EUR
   7. modrá karta: 170 EUR
   8. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR podniká: 240 EUR
   9. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je na území SR zamestnaná: 170 EUR
   10. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá na území SR vykonáva osobitnú činnosť alebo výskum a vývoj: 100 EUR
   11. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie, ktorá je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s dlhodobým pobytom a rodina už existovala v inom členskom štáte: 135 EUR.

       Kolok dostanete kúpiť na pošte. V niektorých prípadoch nemusí žiadateľ platiť správny poplatok - informujte sa o tejto možnosti vopred.

  • Totožnosť

Dokladom totožnosti je platný cestovný doklad (pas).

  • Účel

Doklad potvrdzujúci účel pobytu (podnikanie, zamestnanie, štúdium, osobitná činnosť, zlúčenie rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl) môže byť napríklad podnikateľský zámer alebo živnostenský list, povolenie na zamestnanie udelené príslušným úradom práce, potvrdenie školy o prijatí na štúdium, potvrdenie školy alebo vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, potvrdenie umeleckej, vzdelávacej či športovej organizácie o výkone činnosti, potvrdenie o stáži, osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, sobášny list, alebo rodný list dieťaťa.

  • Bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Ak sa taký výpis v domovskom štáte cudzinca nevydáva, je možné ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal (napr. v prípade USA sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov vydaný FBI, nepostačuje národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu). Preukazovanie bezúhonnosti sa netýka cudzinca, ktorý:

   • žiada o prechodný pobyt za účelom štúdia ako žiak strednej školy,
   • žiada o prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
   • má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
   • má menej ako 14 rokov alebo
   • žiada o prechodný pobyt s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, ak podáva žiadosť o udelenie pobytu do 60 dní od vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje ani pri zmene účelu alebo druhu pobytu, ak ho cudzinec predložil k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

  • Financie

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (od 1. júla 2017 predstavuje životné minimum sumu 199,48 EUR/mesiac). Ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, je potrebné preukázať finančné zabezpečenie vo výške dvanásť násobku životného minima (od 1. júla 2017 to predstavuje sumu 2 393,76 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte (ak je vedený vo voľne zameniteľnej mene) preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy. Doklad nemusí predkladať cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl a cudzinec s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí. Cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, je povinný preukázať aj finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti potvrdením o zostatku na podnikateľskom účte vo výške dvadsať násobku životného minima v prípade živnostníka a sto násobku životného minima v prípade konateľa obchodnej spoločnosti. Do 60 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte na účel podnikania musí cudzinec predložiť aj výpis z obchodného registra, ak sa zápis do obchodného registra vyžaduje (lehotu možno na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní). 

Upozornenie. Pri obnove prechodného pobytu na účel podnikanie podniku zahraničnej osoby (živnostníka) je potrebné preukázať zdanený príjem z podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima (ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške 2 - násobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období. Za zdanený príjem je v zmysle usmernania Úradu hraničnej a cudzineckej polície považovaný rozdiel medzi základom dane a uhradenou daňovou povinnosťou, tj. základ dane - daň- daň na úradu = zdanený príjem.

  • Ubytovanie

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov, ak cudzinec žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí mať ubytovanie zabezpečené počas celého pobytu. Dokladom o zabezpečení ubytovania počas pobytu v SR môže byť napríklad výpis z listu vlastníctva, pokiaľ cudzinec vlastní na Slovensku nehnuteľnosť, ďalej nájomná zmluva uzavretá na meno cudzinca (podpis prenajímateľa musí byť overený notárom) doplnená výpisom z listu vlastníctva prenajímateľa, alebo potvrdenie od ubytovne, hotela alebo internátu. Pokiaľ plánujete bývať u rodiny, priateľov alebo známych, dokladom o zabezpečení ubytovania bude notársky overené čestné vyhlásenie osoby, u ktorej budete bývať (podpis vlastníka nehnuteľnosti musí byť overený notárom), doplnené výpisom z listu vlastníctva tejto osoby. Doklad nemusí predkladať cudzinec, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu (Ukrajina), cudzinec, ktorý  žiada o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia, osobitnej činnosti (štipendisti vlády SR/činnosť v rámci programov EÚ/plnenie záväzkov SR z medzinárodných zmlúv) alebo ako osoba, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ a zároveň bude študovať na vysokej škole, cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja a cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí. Doklad o zabezpečení ubytovania cudzinca, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného investora v Slovenskej republike, jeho manžela a dieťaťa, môže byť starší ako 90 dní.

  • Poistenie

Zdravotné poistenie je cudzinec povinný uzatvoriť do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte. Dokladom o zdravotnom poistení sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky. Cudzinec je povinný ho predložiť najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. To neplatí pre cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel zamestnania, štúdia, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinec s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí..

  • Doklad o zdravotnom stave

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Tento doklad nesmie byť starší ako 30 dní. Nepredkladá ho cudzinec s povolením na prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, ako osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, cudzinec, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte a pri zmene druhu alebo účelu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

  • Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o., Americké námestie 3, Bratislava, Tel: +421 2 52925688, Fax: +421 2 52962732, , www.cudzokrajne.sk
  • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., Teslova 33, Bratislava, Tel: +421 2 44635473, Mobil: +421 915 889054,  www.inocem.sk
  • Ambulancia infektológie a tropickej medicíny Spoločnosti INF TROP-MED s.r.o., Nábrežná 5, 971 01 Prievidza, 046/51 133 11,
  • Univerzitná nemocnica Martin, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Ambulancia pre cudzokrajné choroby, Kollárova 2, Martin,  Tel: +421 43 4203637, Tel:+421 43 4203386, , www.jfmed.uniba.sk
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, Košice, Tel: +421 55 6152200, Tel: +421 55 6152201,
  • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., ŽILPO, s.r.o., Vysokoškolákov 31, Žilina, Mobil: +421 917 131479, , www.inocem.sk
  • Infekčná klinika, ambulancia pre cudzokrajné choroby Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra, Tel: +421 37 6545 955, www.fnnitra.sk/index.php?url=k_infe
  • Ambulancia cestovnej medicíny pri Infekčnom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica, Tel: +421 48 4335 356, www.fnspfdr.sk
Podrobnejší rozpis dokumentov, ktoré možno použiť na dokladovanie účelu pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt na Slovensku, nájdete v článku Ako možno dokladovať účel pobytu.

Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou alebo tzv. konzulárnou superlegalizáciou) a musí byť k nemu pripojený oficiálny preklad do slovenského jazyka.

Úradné overenie dokladov

Všetky vyššie uvedené doklady, ktoré boli vystavené v zahraničí, musia byť náležite overené, a to nasledujúcim spôsobom:

A) VYŠŠIE OVERENIE LISTÍN - KONZULÁRNA SUPERLEGALIZÁCIA sa vyžaduje na overenie pravosti cudzích úradných listín, ak krajina pôvodu nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o Apostile (viď nižšie), ani nemá so Slovenskom uzatvorenú zmluvu o právnej pomoci. Doklad vydaný v cudzom štáte najskôr overí ministerstvo zahraničných vecí štátu, ktorý doklad vydal, a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte.

B) APOSTILÁCIA - overenie listín prostredníctvom pripojenia apostilačnej doložky, je uznávané navzájom medzi zmluvnými krajinami Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z roku 1961 (dohovor o Apostille). Kompetentný orgán, ktorý takéto overovanie vykonáva, nájdete na webovej stránke Haagskeho dohovoru. Apostilačná doložka sa umiestni (vyznačí) priamo na listine alebo na jej nadstavení. Veľkosť doložky je štvorec 9 x 9 cm a v názve má "APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)."

C) Ak ide o štát, s ktorým má SR podpísanú zmluvu o právnej pomoci, platia všetky doklady bez ďalšieho overovania.

Upozornenie pre občanov USA: Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

Ako dlho bude trvať, kým sa rozhodne o žiadosti?

Oddelenie cudzineckej polície alebo zastupiteľský úrad vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia (predĺženie lehoty o 30 dní je možné v zložitých prípadoch) alebo do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti, ak ide  o cudzinca, ktorý:
 • žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia
 • žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti
 • žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja
 • žiada o povolenie na prechodný pobyt ako osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí
 • zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (rovnako v prípade manžela/ky alebo dieťaťa mladšieho ako 18 rokov tohto cudzinca)
 • zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike (rovnako v prípade manžela/ky alebo dieťaťa mladšieho ako 18 rokov tohto cudzinca);
 • žiada o vydanie modrej karty.