Žiadosť o prechodný pobyt

Žiadosť o prechodný pobyt na Slovensku sa skladá z oficiálneho formulára žiadosti a všetkých požadovaných príloh.

Viac informácií k jednotlivým typom  prechodného pobytu môžete nájsť aj v sekcii INFO KARTY.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu treba podať osobne v zahraničí, a to na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydal cestovný doklad alebo pre štát, v ktorom má bydlisko. (Ak to nie je možné alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra určí iný zastupiteľský úrad).
Zastupiteľský úrad vykoná so žiadateľom osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu možno osobne podať aj na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu, ak:

1.      sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe platného povolenia na pobyt,

2.     sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe udeleného národného víza,

3.     ak ide o cudzinca, u ktorého sa vízum nevyžaduje,

4.     ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo

5.      cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom (podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2

Doklady, potrebné pri žiadosti o prechodný pobyt:
  1. vyplnený formulár žiadosti
  2. 2 rovnaké farebné fotografie 3 x 3,5 cm
  3. kolok (hodnota závisí od účelu pobytu)
  4. platný cestovný pas
  5. doklad potvrdzujúci účel pobytu
  6. doklad o bezúhonnosti
  7. doklad o ubytovaní
  8. dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu.
Po udelení prechodného pobytu musí štátny príslušník tretej krajiny pricestovať na Slovensko do 180 dní. Najneskôr do 3 pracovných dní od vstupu na Slovensko musí ohlásiť cudzineckej polícií začiatok pobytu a do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte uzatvoriť zdravotné poistenie. Najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte treba ešte príslušnému oddeleniu cudzineckej polície predložiť doklad o zdravotnom poistení cudzinca na území Slovenska a lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. 

VYSVETLIVKY: 

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR. Stiahnite si formulár úradnej žiadosti o prechodný pobyt a formulár žiadosti o obnovenie prechodného pobytu.

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

Hodnota kolkov podľa účelu pobytu pri podaní žiadosti na oddelení cudzineckej polície:

       Hodnota kolkov podľa účelu pobytu pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí:

       Kolky je možné zakúpiť priamo na cudzineckej polícií v samoobslužnom automate alebo na pošte. V niektorých prípadoch nemusí žiadateľ platiť správny poplatok - informujte sa o tejto možnosti vopred.

Dokladom totožnosti je platný cestovný doklad (pas).

Doklad potvrdzujúci účel pobytu (to neplatí, ak ide o cudzinca, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri a žiada o pobyt podľa § 22) môže byť napríklad prísľub na zamestnanie, povolenie na zamestnanie udelené príslušným úradom práce, potvrdenie školy o prijatí na štúdium, potvrdenie školy alebo vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti, potvrdenie umeleckej, vzdelávacej či športovej organizácie o výkone činnosti, potvrdenie o stáži, osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, sobášny list, alebo rodný list dieťaťa.

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch.  Cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov štátu, v ktorom mal v posledných desiatich rokoch najdlhšie bydlisko. Ak sa taký výpis v domovskom štáte cudzinca nevydáva, je možné ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny pôvodu alebo posledného bydliska. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal (napr. v prípade USA sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov vydaný FBI, nepostačuje národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu). V odôvodnených prípadoch môže policajný útvar prijať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o bezúhonnosti, ktorý je starší ako 90 dní, ak obdobie medzi vydaním dokladu o bezúhonnosti štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho príchodom na územie Slovenskej republiky nie je dlhšie ako 90 dní. Preukazovanie bezúhonnosti sa netýka cudzinca, ktorý:

Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje ani pri zmene účelu alebo druhu pobytu, ak ho cudzinec predložil k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

Upozornenie pre občanov USA: Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (od 1. júla 2019 predstavuje životné minimum sumu 210,20 EUR/mesiac). Ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, je potrebné preukázať finančné zabezpečenie vo výške dvanásť násobku životného minima (od 1. júla 2018 to predstavuje sumu 2 522,40 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte, a ak ide o osobný účet vedený v zahraničnej banke, výpisom z osobného účtu za posledné tri mesiace preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy. Doklad nemusí predkladať cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl a cudzinec s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí. Cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, je povinný preukázať aj finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti potvrdením o zostatku na podnikateľskom účte vo výške dvadsať násobku životného minima v prípade živnostníka a sto násobku životného minima v prípade konateľa obchodnej spoločnosti. 

 Upozornenie. Pri obnove prechodného pobytu na účel podnikanie podniku zahraničnej osoby (živnostníka) je potrebné preukázať zdanený príjem z podnikania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima (ak nepodnikal celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je povinný preukázať zdanený príjem vo výške 2 - násobku životného minima za každý mesiac pobytu v predchádzajúcom zdaňovacom období). Za zdanený príjem je v zmysle usmernenia Úradu hraničnej a cudzineckej polície považovaný rozdiel medzi základom dane a uhradenou daňovou povinnosťou, t.j. základ dane - daň - daň na úhradu = zdanený príjem.

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov, ak cudzinec žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí mať ubytovanie zabezpečené počas celého pobytu. Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti. 

Doklad nemusí predkladať cudzinec, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu (Ukrajina), cudzinec, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a bude zamestnaný v medzinárodnej doprave, cudzinec, ktorý  žiada o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia (študent univerzity), osobitnej činnosti (štipendisti vlády SR/činnosť v rámci programov EÚ/plnenie záväzkov SR z medzinárodných zmlúv) alebo ako osoba, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ a zároveň bude študovať na vysokej škole, cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja a cudzinec, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí. Doklad o zabezpečení ubytovania cudzinca, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného investora v Slovenskej republike, jeho manžela a dieťaťa, môže byť starší ako 90 dní.

Pri žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania je potrebné predložiť aj súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude cudzinec zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Zdravotné poistenie je cudzinec povinný uzatvoriť do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte. Dokladom o zdravotnom poistení sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky. Cudzinec je povinný ho predložiť najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. To neplatí pre cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel zamestnania, štúdia, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinec s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dní. Nepredkladá ho cudzinec s povolením na prechodný pobyt na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinec s povolením na prechodný pobyt ako osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, cudzinec s povolením na prechodný pobyt z dôvodu priznaného postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu alebo účelu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

Bratislavský samosprávny kraj:
Nitriansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj

Zoznam pracovísk pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu, ktoré vydávajú požadovaný lekársky posudok je dostupný aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: Zoznam centier pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike.

Podrobnejší rozpis dokumentov, ktoré možno použiť na dokladovanie účelu pobytu pri žiadosti o prechodný pobyt na Slovensku, nájdete v článku Ako možno dokladovať účel pobytu.

 
Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou alebo tzv. konzulárnou superlegalizáciou) a musí byť k nemu pripojený oficiálny preklad do slovenského jazyka.
 

Úradné overenie dokladov

Všetky vyššie uvedené doklady, ktoré boli vystavené v zahraničí, musia byť náležite overené, a to nasledujúcim spôsobom:

A) Vyššie overenie listín - konzulárna superlegalizácia sa vyžaduje na overenie pravosti cudzích úradných listín, ak krajina pôvodu nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o Apostile (viď nižšie), ani nemá so Slovenskom uzatvorenú zmluvu o právnej pomoci. Doklad vydaný v cudzom štáte najskôr overí ministerstvo zahraničných vecí štátu, ktorý doklad vydal, a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte.

B) Apostilácia - overenie listín prostredníctvom pripojenia apostilačnej doložky, je uznávané navzájom medzi zmluvnými krajinami Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overovania zahraničných verejných listín z roku 1961 (dohovor o Apostille). Kompetentný orgán, ktorý takéto overovanie vykonáva, nájdete na webovej stránke Haagskeho dohovoru. Apostilačná doložka sa umiestni (vyznačí) priamo na listine alebo na jej nadstavení. Veľkosť doložky je štvorec 9 x 9 cm a v názve má "APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)."

C) Ak ide o štát, s ktorým má SR podpísanú zmluvu o právnej pomoci. Do konania o udelenie pobytu je však aj v tomto prípade potrebné vyššie overenie.
 
 
Ako dlho bude trvať, kým sa rozhodne o žiadosti?
 
Oddelenie cudzineckej polície alebo zastupiteľský úrad vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti do 90 dní od jej doručenia alebo do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti, ak ide  o cudzinca, ktorý:

Oddelenie cudzineckej polície rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o cudzinca, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okrese s nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti a podiel cudzincov je u zamestnávateľa alebo užívateľského zamestnávateľa nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov.