Sezónne zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR

Sezónnym zamestnaním je také zamestnanie, ktoré je viazané na určité obdobie roka (sezónu), vykonáva sa maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je zahrnuté v zozname odvetví sezónnych zamestnaní, ktorými sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, priemyselná výroba, stavebníctvo, ubytovacie a stravovacie služby.

Viac informácii o sezónnom zamestnaní nájdete aj v informačnej karte: SEZÓNNE ZAMESTNANIE.

 

Štátni príslušníci tretích krajín môžu sezónne zamestnanie vykonávať v dvoch režimoch:

1. Sezónne zamestnanie na dobu kratšiu ako 90 dní

Rozdielny postup sa uplatňuje v závislosti od toho, či sa na vstup štátneho príslušník tretej krajiny vyžaduje alebo nevyžaduje schengenské vízum.

 

A) Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa nevyžaduje vízum:

Ak štátny príslušník tretej krajiny nepodlieha vízovej povinnosti, môže vykonávať sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie. To, či potrebuje na vstup do schengenského priestoru vízum, je možné zistiť použitím našej aplikácie VISA CHECK.

Povolenie na zamestnanie udeľuje miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Povolenie na zamestnanie môže Úrad práce udeliť maximálne na 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a zamestnávateľ je povinný najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti nahlásiť voľné pracovné miesto.

Žiadosť o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie môže podať štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ.  

 K žiadosti je potrebné priložiť:

Podmienkou udelenie povolenia na zamestnanie je aj to, že zamestnávateľ spĺňa zákonné podmienky sezónneho zamestnávania cudzincov. Viac k povinnostiam zamestnávateľa a podmienkam nájdete na stráke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrad práce udelí povolenie na sezónne zamestnanie do 20 pracovných dní odo dňa podania úplnej žiadosti. Ak štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bolo v posledných piatich rokov pred podaním žiadosti udelené povolenie na sezónne zamestnanie, Úrad práce udelí povolenie na zamestnanie do 10 pracovných dní odo dňa podania úplnej žiadosti.

 

B) Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa vyžaduje vízum:

Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa vyžaduje vízum, musia získať najskôr povolenie na zamestnanie a následne schengenské vízum na účel sezónneho zamestnania.

  1. Povolenie na zamestnanie získa štátny príslušník tretej krajiny rovnakým spôsobom, ako osoba, u ktorej sa vízum nevyžaduje (doklad o zdravotnom poistení a ubytovaní sa v tejto fáze nevyžaduje).
  2. Žiadosť o schengenské vízum na účel sezónneho zamestnania štátny príslušník tretej krajiny podáva na úradnom formulári na zastupiteľskom úrade (diplomatická misia alebo konzulárny úrad) Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, kde má žiadateľ pobyt, alebo ktorého je občanom. Žiadateľ na zastupiteľskom úrade predloží tieto doklady:

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti do 15 kalendárnych dní.

 

2. Sezónne zamestnanie na dobu dlhšiu ako 90 dní

Vykonávanie sezónneho zamestnania nad 90 dní je možné iba na základe prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania. Celková doba výkonu sezónneho zamestnania nemôže byť dlhšia ako 180 dní. Štátny príslušník tretej krajiny môže jednak podať žiadosť o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania a sezónne zamestnanie začne vykonávať až po udelení pobytu, alebo môže počas prvých deväťdesiatich dní vykonávať sezónne zamestnania na základe povolenia na zamestnanie (a víz, v prípade vízového cudzinca), a druhých deväťdesiatich dní na základe prechodného pobytu za účelom zamestnania.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania je možné podať osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydal cestovný doklad alebo pre štát, v ktorom má bydlisko, alebo na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície príslušnej podľa miesta pobytu na území SR, ak sa štátny príslušník tretej krajiny  zdržiava v SR na základe platného povolenia na pobyt vydaného v SR alebo inom členskom štáte EÚ/EHP alebo Švajčiarsku, udeleného tolerovaného pobytu, udeleného národného víza, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Ak štátny príslušník tretej krajiny vykonával sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie počas 90 dní, a počas tejto doby si podal žiadosť o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania, jeho pobyt v SR sa považuje za oprávnený až do rozhodnutia o žiadosti.

K formuláru žiadosti o prechodný pobyt je potrebné priložiť:

Administratívny poplatok za podanie žiadosti o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania je 33 EUR (35 EUR, ak je žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade) .

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o prechodný pobyt do 90 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Lehota sa skráti na 30 dní, ak v predchádzajúcich piatich rokoch cudzinec vykonával sezónne zamestnanie alebo mal udelený prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania.