Verejné zdravotné poistenie

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zdravotnom poistení občanov EÚ nájdete tu.

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte EÚ/EHP.

U fyzickej osoby, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, verejné zdravotné poistenie vzniká získaním trvalého pobytu alebo dňom nasledujúcim po dni, kedy skončí skutočnosť, ktorá vylučuje povinné zdravotné poistenie.

U fyzickej osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce povinnosť byť verejne zdravotne poisteným, aj keď osoba nemá trvalý pobyt. 

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená je vo všeobecnosti fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Neplatí to však pri niektorých výnimkách, ktoré sú uvedené nižšie. Osoba, ktorá získa trvalý pobyt, sa musí prihlásiť na verejné zdravotné poistenie do 8 dní.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá síce nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ale spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

Výnimky z povinného zdravotného poistenia

Povinne zdravotne poistená nie je osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá nie je na Slovensku zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a:

Platitelia poistného

Podľa zákona o zdravotnom poistení sú platiteľmi poistného:

Povinnosť byť verejne zdravotne poistený na území SR podľa zákona o zdravotnom poistení neznamená, že poistená osoba musí byť zároveň aj platiteľom.