MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Zdravotné poistenie občana EÚ

Zdravotné poistenie občana EÚ

Zdravotné poisťovne začali od 1. 1. 2006 vydávať Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Tento nahrádza formulár E 111, ktorý prestal platiť koncom roka 2005.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach alebo špeciálnych a všeobecných ambulanciách. V niektorých zariadeniach je možnosť komunikovať s lekárom v cudzom jazyku (anglicky, nemecky, francúzsky, rusky...).

V prípade život ohrozujúceho stavu alebo ťažkého akútneho prípadu treba zavolať na linku 155 alebo 112.

Pre zoznam lekárov, zdravotníckych zariadení a ďalšie informácie kliknite tu.

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI OBČANOVI EÚ

Zákon o zdravotnom poistení upravuje poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencovi zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podľa tohto zákona sú povinne verejne zdravotne poistené osoby s trvalým pobytom na Slovensku a za určitých podmienok aj osoby, ktoré na Slovensku nemajú trvalý pobyt, ak nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte Európskej únie, v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii. Platcom takéhoto poistného môže byť zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ, štát alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba .

Zo zdravotného poistenia sa uhrádza väčšia časť nákladov na zdravotnú starostlivosť. Určité lieky a zdravotné úkony musí pacient zaplatiť v plnej výške sám. Zdravotné poistenie tiež pokrýva časť nákladov na zdravotnú starostlivosť u zubného lekára.

Pacienti platia za lekárske úkony poplatky podľa vopred stanovených taríf. Hradenie liekov je zabezpečené z verejného zdravotného poistenia. Napriek tomu na základe sadzobníka liekov vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa určité lieky, zdravotné pomôcky čiastočne alebo plne uhrádzajú.

Pre turistov, au-pair a študentov je pri cestovaní výhodnejšie dať sa poistiť komerčne, ak si riadne platia poistenie v krajine pôvodu. Poisťovňa, v ktorej je občan poistený, je povinná uhradiť akútnu zdravotnú starostlivosť poskytnutú v členských krajinách. Treba však myslieť na to, že poplatky za zákroky nie sú rovnaké a v jednotlivých krajinách sa navzájom odlišujú.

Osoba z iného členského štátu sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „EPZP“), prípadne náhradným certifikátom k EPZP a zároveň aj pasom alebo identifikačnou kartou. Ak má poistenec bydlisko v SR, preukazuje sa preukazom slovenskej zdravotnej poisťovne, v ktorej je registrovaný.

V prípade, že nemáte preukaz, potom sa pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti vyžaduje finančná úhrada a pri ústavnej starostlivosti je nutné zabezpečiť Náhradný certifikát EPZP.

 

POVINNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE PRE OBČANA EÚ NA území SR

Pre informácie o typoch zdravotného poistenia na území SR kliknite tu.

Poistenci z krajín EÚ (mimo SR) sa preukazujú Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) alebo náhradným certifikátom k EPZP.

Ak ste zamestnaný na Slovensku, váš zamestnávateľ je povinný prihlásiť vás do miestnej zdravotnej poisťovne do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru, a po skončení pracovného pomeru vás do ôsmich dní odhlásiť. Táto povinnosť vzniká aj vtedy, ak na Slovensku nemáte trvalý pobyt a ste tu zamestnaný alebo vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť. Poistenec má povinnosť určiť si v zdravotnej poisťovni iného platiteľa poistenia do ôsmich dní po ukončení pracovného pomeru.

Všeobecné informácie o verejnom zdravotnom poistení nájdete tu.

Pre zoznam osôb, za ktoré platí zdravotné poistenie štát, kliknite tu.

Každý zamestnanec musí byť zdravotne poistený v zdravotnej poisťovni, kde mu pridelia číslo a preukaz poistenca, ktorým sa preukazuje pri návšteve u lekára. Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencovi preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky.

Pre informácie o preukaze poistenca a platbách za zdravotnú starostlivosť na Slovensku kliknite tu.

Platí zásada, že osoba je poistená v tom štáte, v ktorom je zamestnaná alebo v ktorom vykonáva samostatne zárobkovú činnosť. Táto zásada sa uplatňuje aj vtedy, ak má osoba bydlisko na území iného štátu alebo zamestnávateľ, ktorý ju zamestnáva, má sídlo na území iného členského štátu.

V praxi to znamená, že:

  • Ak je pracovník zamestnaný na území SR, ale jeho zamestnávateľ tu nemá sídlo, musí byť poistený na Slovensku (výnimka – pracovníci s potvrdeným formulárom PD A1). Poistné má za takého pracovníka odvádzať jeho zamestnávateľ.
  • Ak je pracovník zamestnaný v inom členskom štáte, ale jeho zamestnávateľ má sídlo na území SR, pracovník je poistený v tom členskom štáte EÚ, v ktorom pracuje. Slovenský zamestnávateľ za neho odvádza poistné v tomto členskom štáte EÚ (výnimka - pracovníci s potvrdeným formulárom PD A1).

EuroInfo - Európsky preukaz zdravotného poistenia

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Zdravotné poistenie občana EÚ