MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Za koho platí zdravotné poistenie štát

Za koho platí zdravotné poistenie štát

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zdravotnom poistení občanov EÚ nájdete tu.

Štát je, okrem iných, platiteľom povinného poistného na verejné zdravotné poistenie za:
 • nezaopatrené dieťa
 • poberateľa rodičovského príspevku
 • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov
 • poberateľa dôchodku v zmysle zákona o zdravotnom poistení
 • osobu ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok
 • osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok
 • osobu vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
 • osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne
 • zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná
 • osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie
 • manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • osobu, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku alebo opatruje blízku osobu staršiu ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo zdravotníckom zariadení (starostlivosť o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením)
 • osobu, ktorá poskytuje osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu
 • osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu
 • fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi (napríklad cudzinec s tolerovaným pobytom v SR), a fyzickú osobu, ktorá sa spoločne posudzuje, ak nemá príjem podľa osobitného predpisu
 • osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky
 • azylanta (osoba, ktorej už bol udelený azyl, nie je to žiadateľ o azyl)
 • osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo a nemá z tejto alebo z inej činnosti príjem okrem vyňatých príjmov
 • osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu
 • študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov
 • štipendistu v rámci programu vlády SR, programu realizovaného na základe medzinárodnej zmluvy, programu Európskej únie, alebo štipendijného programu Ministerstva školstva SR, ak jej bolo štipendium priznané na dobu dlhšiu ako jeden mesiac. 

Štát však zabezpečuje zdravotnú starostlivosť (mimo rámca zdravotného poistenia) aj nasledujúcim kategóriám cudzincov:

 • žiadateľ o azyl
 • žiadateľ o poskytnutie dočasného útočiska
 • cudzinec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko
 • cudzinec, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana (v niektorých prípadoch)

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Za koho platí zdravotné poistenie štát