MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Za koho platí zdravotné poistenie štát

Za koho platí zdravotné poistenie štát

Štát je, okrem iných, platiteľom povinného poistného na verejné zdravotné poistenie za:
 • nezaopatrené dieťa (ak dieťa spĺňa podmienky zaradenia do systému povinného verejného zdravotného poistenia)
 • poberateľa dôchodku v zmysle zákona o zdravotnom poistení
 • poberateľa rodičovského príspevku
 • osobu ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok
 • osobu, ktorá je invalidná a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok
 • osobu vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
 • osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne
 • zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná
 • osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie
 • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov
 • manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí
 • osobu, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku alebo opatruje blízku osobu staršiu ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo zdravotníckom zariadení (starostlivosť o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením)
 • osobu, ktorá poskytuje osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu
 • osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu
 • fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi (napríklad cudzinec s tolerovaným pobytom v SR), a fyzickú osobu, ktorá sa spoločne posudzuje, ak nemá príjem podľa osobitného predpisu
 • osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky
 • azylanta (osoba, ktorej už bol udelený azyl, nie je to žiadateľ o azyl)
 • osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo a nemá z tejto alebo z inej činnosti príjem okrem vyňatých príjmov
 • osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu
 • študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov

 

Štát však zabezpečuje zdravotnú starostlivosť (mimo rámca zdravotného poistenia) aj nasledujúcim kategóriám cudzincov:

 • žiadateľ o azyl
 • žiadateľ o poskytnutie dočasného útočiska
 • cudzinec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko
 • cudzinec, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana (v niektorých prípadoch)

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Za koho platí zdravotné poistenie štát