Zmena od 1. októbra: zahraniční živnostníci sa už nezapisujú do obchodného registra

Od 1. 10. 2020 sa už zahraničné fyzické osoby nezapisujú do obchodného registra.

Oprávnenie zahraničnej fyzickej osoby (osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt) podnikať na území Slovenska vznikne ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii.

Príslušný registrový súd vymaže z obchodného registra doteraz zapísané podniky zahraničných fyzických osôb. Týmto výmazom však zahraničným fyzickým osobám nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenka. Konania o návrhu na zápis podnikov zahraničných fyzických osôb, ako aj konania o návrhoch na zmeny zapísaných údajov, ktoré nebudú ukončené do 30. septembra 2020, registrový súd zastaví.

Ak zahraničná fyzická osoba ohlásila živnosť do 30. septembra 2020, ale do tohto dátumu nebola zapísaná do obchodného registra, jej živnostenské oprávnenie nie je aktívne. V takom prípade je potrebné kontaktovať príslušný živnostenský úrad, pôvodné živnostenské oprávnenie zrušiť a živnosť opätovne ohlásiť.
 
Od 1. októbra 2020 sa taktiež vyžaduje, aby bol podpis na písomnom súhlase vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra úradne osvedčený.

Informácie o prechodných pobytoch, ktoré zahraničné osoby oprávňujú na podnikanie na území Slovenska, nájdete v našom článku Podnikanie osôb podľa typu pobytu.

Viac informácií o podnikaní na Slovensku nájdete v našej sekcii Podnikanie.