Čo je trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca dlhodobo sa zdržiavať na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť. Je to stabilnejší typ pobytu, ktorý sa udeľuje cudzincom na dobu dlhšiu ako prechodný pobyt. Cudzinci s trvalým pobytom majú vo väčšine oblastí života zhodné práva a povinnosti ako občania SR (napr. zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne veci, verejný život na regionálnej úrovni). Existujú tri typy trvalého pobytu:

Podrobnosti o jednotlivých typoch trvalého pobytu spolu so zoznamom dokladov, ktoré je nutné priložiť k žiadosti, nájdete v našich Infokartách v sekcii Na stiahnutie.

Trvalý pobyt na päť rokov sa najčastejšie udeľuje manželom slovenských občanov. Osoba s trvalým pobytom na päť rokov môže po uplynutí 4 rokov požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa zvyčajne podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska. Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas a žiadosť o dlhodobý pobyt sa podáva osobne na policajnom útvare na území Slovenska.
 
Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov treba dokladovať najmä:
  1. účel pobytu
  2. bezúhonnosť
  3. finančné zabezpečenie pobytu
  4. zabezpečené ubytovanie.
Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo žiadosti o dlhodobý pobyt sa dokladuje najmä finančné zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie. Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2021 predstavuje životné minimum sumu 218,06 EUR); cudzinec mladší ako 18 rokov preukazuje finančné zabezpečenie v polovičnej výške. Policajný útvar alebo zastupiteľský úrad si môže podľa zákona vyžiadať od cudzinca aj ďalšie doklady.
 
Podrobnejšie informácie týkajúce sa žiadostí a dokladov nájdete v samostatných článkoch tejto kategórie.