MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Tolerovaný pobyt

Tolerovaný pobyt

Tolerovaný pobyt je špecifický typ pobytu, ktorý možno udeliť cudzincovi najviac na 180 dní za predpokladu, že platí niektorá z nasledujúcich podmienok:
  1. ktorý je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov;
  2. ktorý je maloletým dieťaťom nájdeným na zemí Slovenskej republiky;
  3. ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života (podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok;
  4. ak bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo ak ide o nelegálne zamestnanú maloletú osobu,
  5. ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

Ak cudzinec spĺňa podmienky na podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo trvalý pobyt na päť rokov, policajný útvar mu môže udeliť tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania súkromného a rodinného života len vtedy, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.


Žiadosť o udelenie alebo o predĺženie tolerovaného pobytu sa podáva osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare na Slovensku. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu do 15 dní od podania žiadosti.
Policajný útvar udelí na žiadosť cudzinca tolerovaný pobyt najviac na 180 dní. Tolerovaný pobyt je možné opakovane predĺžiť.

Zrušenie tolerovaného pobytu

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, cudzinec je povinný túto skutočnosť oznámiť policajnému útvaru najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.

Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt najmä, ak zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, alebo ak zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu.

 

Zotrvanie cudzinca v SR:

 

Cudzinec, ktorý sa zdržiava v SR bez udeleného pobytu alebo platného víza, môže zotrvať v SR:

- počas trvania prekážok administratívneho vyhostenia,

- poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou (len ak bola poskytnutá počas oprávneného pobytu)

- výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odňatia slobody,

- trvania karanténneho opatrenia (len ak bola poskytnutá počas oprávneného pobytu),

- lehoty na vycestovanie;

- ak nie je možné vykonať administratívne vyhostenie lebo cudzinec nemá platný cestovný doklad a nie je ho možné zabezpečiť ani prostredníctvom zastupiteľského úradu, uplynula lehota zaistenia a nie je možné zabezpečiť vycestovanie ani na cudzinecký pas,

- ak požiadal pre výkonom rozhodnutia o administratívnom vyhostení o asistovaný dobrovoľný návrat,

- výkonu zaistenia,

- prípravy a výkonu administratívneho vyhostenia alebo návrat,

- najviac 90 dní, počas ktorých sa cudzinec, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní tohto trestného činu.

   Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa cudzinec nachádza, vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o možnosti zotrvať na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o udelenie alebo o predĺženie tolerovaného pobytu sa podáva osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare na Slovensku. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu do 15 dní od podania žiadosti.

Policajný útvar udelí na žiadosť cudzinca tolerovaný pobyt najviac na 180 dní. Tolerovaný pobyt je možné opakovane predĺžiť.

 

Práca, ubytovanie a zdravotná starostlivosť

Počas zotrvania cudzinec nemôže podnikať a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

Zákaz vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu sa nevzťahuje na cudzincov, ktorí majú tolerovaný pobyt z dôvodu ochrany ich súkromného a rodinného života, ktorým bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že sú obeťami obchodovania s ľuďmi, a ktorí majú tolerovaný pobyt z dôvodu, že boli nelegálne zamestnaní za osobitne vykorisťujúcich podmienok. V týchto prípadoch cudzinci s tolerovaným pobytom môžu pracovať (ale nie podnikať). Podrobnosti nájdete v sekcii Práca.
 
Pre osoby s tolerovaným pobytom alebo možnosťou zotrvania štát nezabezpečuje ubytovanie, s výnimkou osoby, ktorej bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj osoby, ktorej bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu, že bola nelegálne zamestnaná za osobitne vykorisťujúcich podmienok alebo nelegálne zamestnanej maloletej osoby.
 
Cudzinci s tolerovaným pobytom alebo s možnosťou zotrvania, ktorí sa nemôžu zamestnať, nemajú nárok byť verejne zdravotne poistení, ale môžu si vybaviť komerčné zdravotné poistenie. Výnimkou sú cudzinci, ktorí sú zaistení alebo vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.
 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Tolerovaný pobyt