MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Zmena zákona o pobyte cudzincov

1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa života cudzincov na Slovensku, ako aj novú úpravu podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov. Najvýznamnejšie zmeny nastanú v týchto oblastiach:

 • zavádza sa možnosť zaškoľovania zamestnanca v odvetví s nedostatkom pracovnej sily pred získaním prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • zavádza sa možnosť získať pobyt na účel výkonu stáže do dvoch rokov po ukončení vysokoškolského štúdia v zahraničí,
 • nanovo sa definujú okruhy osôb, ktoré môžu žiadať o prechodný alebo trvalý pobyt na cudzineckej polícii na Slovensku,
 • mení sa spôsob dokladovania žiadosti o prechodný pobyt na účel podnikania, stáže a dobrovoľníckej služby,
 • zavádza sa možnosť obnovy prechodného pobytu po skončení štúdia alebo výskumnej činnosti o 9 mesiacov za účelom hľadania práce alebo začatia podnikania,
 • zavádza sa právna úprava mobilít študentov vysokých škôl, výskumných pracovníkov a rodinných príslušníkov,
 • mení sa okruh osôb, ktoré môžu žiadať o trvalý pobyt na 5 rokov a trvalý pobyt na neobmedzený čas a tolerovaný pobyt,
 • zavádza sa nový inštitút „zotrvania“ na území SR a definujú sa okruhy osôb, na ktoré sa bude tento inštitút aplikovať,
 • zavádza sa povinnosť cudzinca s prechodným pobytom zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku,
 • stanovujú sa nové povinnosti vysokých škôl a výskumných organizácií (v súvislosti s uplatňovaním mobilít študentov a výskumných pracovníkov), zamestnávateľov a jazykových škôl spolu so sankciami za ich nedodržanie,
 • stanovujú sa kritériá, ktoré musí spĺňať zvolený zástupca cudzinca v konaniach podľa zákona o pobyte cudzincov,
 • zavádza sa možnosť akceptovať, po súhlase Ministerstva vnútra SR, aj doklad o bezúhonnosti, ktorý nedeklaruje bezúhonnosť cudzinca z celého územia štátu,
 • odpadá nutnosť dokladať výpis z listu vlastníctva a doklady z iných verejne prístupných registrov SR (živnostenský register, obchodný register).

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt

Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania

Pre podrobnejšie informácie sa obráťte osobne, e-mailom alebo telefonicky priamo na konzultantov Migračného informačného centra.

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby