MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou kvôli vojne na Ukrajine

Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.   

Pozn.: Za krízovú situáciu sa považuje mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. 

DÔLEŽITÉ: Dňa 26. februára 2022 bola vyhlásená mimoriadna situácia (krízová situácia) v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá stále trvá. 

 

Osoby bez udeleného pobytu na Slovensku

 

Ak ste si na cudzineckej polícii podali žiadosť o udelenie prechodného pobytu (§ 31 ods. 3) alebo o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, ste oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o Vašej žiadosti.

 

Osoby s udeleným pobytom na Slovensku

Ak by platnosť Vášho prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu mala uplynúť počas mimoriadnej situácie, Váš pobyt nezanikne. Jeho platnosť bude predĺžená až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. Na Vašu žiadosť Vám môže cudzinecká polícia po súhlase Ministerstva vnútra SR vydať nový doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, ak je to potrebné na vykonávanie účelu Vášho pobytu.

 

Lehoty

Počas mimoriadnej situácie sa nevzťahujú lehoty na: 

  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu (štandardná lehota: 30/90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu (štandardná lehota: 30/90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o vydanie modrej karty (štandardná lehota: 30 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o obnovenie modrej karty (štandardná lehota: 30 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov (štandardná lehota: 90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas (štandardná lehota: 90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu (štandardná lehota: 90 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie alebo o predĺženie tolerovaného pobytu (štandardná lehota: 15 dní od podania žiadosti),
  • rozhodovanie o žiadosti o udelenie pobytu pre dieťa narodené na území SR alebo EÚ (štandardná lehota: 30 dní od podania kompletnej žiadosti),
  • rozhodovanie v správnom konaní podľa správneho poriadku (štandardná lehota: bezodkladne/30/60 dní od začatia konania).

 

Ministerstvo vnútra SR môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zmeškanie lehoty alebo lehotu predĺžiť, ak lehota uplynula počas trvania mimoriadnej situácie.

 

Iné

Ak Vám bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, ste povinný hlásiť zmenu adresy svojho pobytu na obecnom úrade (v Bratislave a v Košiciach na miestnom úrade) a spolu s dokladom o tolerovanom pobyte (dočasné útočisko) predložiť aj doklad o zabezpečení nového ubytovania. Obecný úrad Vám následne vydá nový doklad o tolerovanom pobyte alebo Vám zmenu vyznačí v predloženom doklade o tolerovanom pobyte.

Ak ste počas mimoriadnej situácie vstúpili na územie SR cez vonkajšiu hranicu, môžete požiadať o návrat do domovského štátu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu. Ak navyše nemáte vlastný cestovný doklad, môže Vám cudzinecká polícia na účel vycestovania vydať cudzinecký pas.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby