MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Kde si môžem predĺžiť platnosť víz?

Kde si môžem predĺžiť platnosť víz?

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o pobyte občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov nájdete tu.

Predĺženie jednotných schengenských víz na území SR v zásade nie je možné.

VÝNIMKY: Vo výnimočných prípadoch vám môže byť predĺžená platnosť schegenského víza, a to najviac do troch mesiacov v jednom polroku. Žiadosť o predĺženie platnosti víza sa podáva na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

  • Doba platnosti udeleného víza môže byť predĺžená, ak preukážete zásah vyššej moci alebo humanitárne dôvody, ktoré vám bránia v opustení územia SR pred skončením platnosti vášho víza. Takéto predĺženie sa udelí bezplatne.
  • Doba platnosti udeleného víza môže byť predĺžená, ak preukážete závažné osobné dôvody, ktoré opodstatňujú predĺženie platnosti vášho víza. Za takéto predĺženie sa vyberá poplatok 45 EUR.

Ak potrebujete zostať na území SR dlhšie ako 90 dní, môžete zvážiť možnosť požiadať o povolenie na tolerovaný pobyt

Ak sa má skončiť platnosť vášho jednotného schengenského víza a nemáte povolenie na pobyt na Slovensku, musíte opustiť územie SR.  V zahraničí môžete požiadať o nové vízum.

Žiadosť o udelenie víza na vstup na územie SR, spolu s požadovanými dokladmi, sa podáva na predpísanom úradnom tlačive na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí.

Vo výnimočných prípadoch  môže policajný útvar udeliť víza na hraničnom priechode. Podmienkou je, že žiadateľ nemohol požiadať o vízum vopred a na požiadanie predloží doklady, ktoré preukazujú nepredvídateľné a naliehavé dôvody na vstup. Zároveň musí mať platný cestovný doklad, zdôvodniť účel a podmienky plánovaného pobytu a mať dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny pôvodu, prípadne musí byť schopný získať takéto prostriedky zákonným spôsobom. Takto udelené vízum oprávňuje držiteľa na pobyt v trvaní najviac 15 dní.   

Na základe medzinárodnej zmluvy môže vízum udeliť aj diplomatická misia alebo konzulárny úrad iného členského štátu EÚ v zahraničí.

Viac informácií.

UPOZORNENIE: Na udelenie víza nie je právny nárok, pokiaľ nejde o vízum, ktoré sa udeľuje rodinnému príslušníkovi azylanta, splňujúcemu podmienky podľa Zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle. Dôvod neudelenia víza sa cudzincovi neoznamuje.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Kde si môžem predĺžiť platnosť víz?