MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Národné vízum

Národné vízum

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o pobyte občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov nájdete tu.

Národné vízum sa udeľuje:

 • v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
 • cudzincovi staršiemu ako 15 rokov prijatému na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
 • ak je to potrebné na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo
 • v záujme SR.

Žiadosť

Žiadosť o národné víza sa podáva na zastupiteľskom úrade. Žiadosť o vízum v záujme SR je možné podať aj na oddelení cudzineckej polície - na podanie žiadosti na polícii je nutné sa objednať.

K žiadosti je potrebné predložiť: 

 1. platný cestovný doklad
 2. farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm
 3. doklad potvrdzujúci účel pobytu (v prípade žiadosti o udelenie národného víza z dôvodu podania žiadosti o udelenie pobytu na cudzineckej polícii sa predkladajú všetky prílohy potrebné na udelenie pobytu),
 4. doklad o zdravotnom poistení.

Zastupiteľský úrad alebo ministerstvo vnútra si môže vyžiadať ďalšie doklady len vtedy, ak sú predložené doklady nepostačujúce na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza.

Za podanie žiadosti sa platí správny poplatok:

 • 90 EUR - udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu
 • 50 EUR - udelenie národného víza na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky
 • 14 EUR - udelenie národného víza v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt 

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní od jej prijatia.

Národné vízum oprávňuje jeho držiteľa zdržiavať sa na území Slovenskej republiky počas obdobia, na ktoré bolo vydané. Na území ostatných členských štátov sa držiteľ platného národného víza môže zdržiavať po dobu až troch mesiacov v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia za tých istých podmienok ako držiteľ povolenia na pobyt vydaného jedným z členských štátov schengenského priestoru.  

Platnosť víza

Vízum sa spravidla udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. V súvislosti s udelením pobytu sa však vízum udeľuje len na 90 dní a na jazykové vzdelávanie na dobu trvania jazykového vzdelávania, najviac do 31. júla príslušného školského roka.

Národné vízum sa udelí aj rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca s doplnkovou ochranou, a to na nevyhnutný čas.

Národné vízum v záujme Slovenskej republiky

Národné vízum v záujme SR je možné udeliť:

 • občanom Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indie, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severného Macedónska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu, ktorí budú zamestnaní v zamestnaniach vodič autobusu a vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná aj vnútroštátna doprava),
 • absolventom vysokých škôl (bez ohľadu na občianstvo),
 • štipendistom vybraných štipendijných programov (bez ohľadu na občianstvo),
 • relokovaným cudzincom z krajín mimo EÚ a ich rodinným príslušníkom (bez ohľadu na občianstvo) a
 • občanom Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indie, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severného Macedónska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu, ktorí budú zamestnaní v niektorom z 46 zamestnaní v priemysle.

Osoba, ktorej je udelené národné vízum v záujme SR na účel zamestnania, môže na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení. Počas trvania platnosti víza možno pracovať iba u toho zamestnávateľa a v takom zamestnaní, na aké bolo vízum udelené (tieto údaje budú vo víze uvedené), inak môže byť vízum zrušené. 

Vodiči

Žiadateľ o udelenie národného víza musí byť uvedený na zozname, ktorý jeho budúci zamestnávateľ predkladá na schválenie Ministerstvu dopravynesmie mať v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania ani podanú žiadosť o udelenie takéhoto pobytu.

POZOR: Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania vodiča na základe národného víza, musí spĺňať špecifické podmienky (napr. byť usadený na Slovensku najmenej desať rokov, nemať personálne alebo majetkové prepojenie na cudzincov alebo na právnické osoby usadené mimo územia Slovenska).

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu je pracovná zmluva a príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo.

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. Nie je možné ho udeliť opätovne.

Absolventi

O udelenie národného víza môžu požiadať absolventi:

Žiadateľ o udelenie národného víza, ktorý je absolventom slovenskej, českej školy alebo inej vybranej vysokej školy či výskumnej inštitúcie, nesmie mať v čase podania žiadosti o vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania alebo štúdia.

Žiadateľ, ktorý má byť zamestnaný vo vybraných zamestnaniach, nesmie mať v čase podania žiadosti o vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania.

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu je:

 • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení vysokoškolského štúdia - ak absolvent žiada o vízum na účel hľadania si zamestnania
 • doklad preukazujúci vzdelanie a pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ak ide o žiadosť o udelenie národného víza na účel zamestnania.

Národné vízum sa absolventom udeľuje na účel:

 • hľadania zamestnania – na obdobie 90 dní,
 • zamestnania – na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.

Štipendisti

O udelenie národného víza môžu požiadať zahraniční študenti, vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci vysokých škôl a pracovníci výskumu a vývoja, ktorí na Slovensko prichádzajú s podporou štipendia financovaného v rámci programov:

 • Erasmus+
 • Národný štipendijný program SR (NŠP)
 • realizovaných na základe bilaterálnych medzinárodných zmlúv a programov spolupráce
 • Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)
 • Vládne štipendium SR
 • Štipendiá pre talentovaných študentov zo zahraničia
 • Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
 • Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky.

Národné víum sa udeľuje maximálne na obdobie jedného roka.

Relokovaní zamestnanci a ich rodinní príslušníci

O udelenie národného víza môžu požiadať
 • zamestnanci presunutí zo spoločnosti zriadenej mimo územia Slovenska do podniku rovnakej spoločnosti zriadenej na Slovensku, ktorí budú vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment a
 • ich rodinní príslušníci (manžel a priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo nezaopatrený).
Relokovaný zamestnanec musí byť zamestnaný v pracovnom pomere a jeho dohodnutá mzda musí byť najmenej dvojnásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom relokovaný zamestnanec žiada o udelenie národného víza. 
 
Žiadateľ o udelenie národného víza musí byť uvedený na zozname, ktorý jeho budúci zamestnávateľ predkladá na schválenie Ministerstvu hospodárstva nesmie mať v čase podania žiadosti o národné vízum udelený pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov. 
 
Dokladom o účele pobytu je:
 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania alebo
 • matričný doklad.
Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a je možné ho udeliť opakovane
 
Rodinný príslušník môže počas trvania platnosti udeleného národného víza študovať alebo byť zamestnaný

Priemysel

Získanie tohto typu národného víza je možné pre 46 zamestnaní, ako sú napríklad

 • špecialisti v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • kuchári, čašníci a pomocníci v kuchyni
 • chovatelia rôznych hospodárskych zvierat
 • údržbári
 • murári, železiari v stavebníctve a tesári
 • zvárači a obrábači kovov
 • mäsiari, výrobcovia a spracovatelia rôznych druhov jedla
 • operátori zariadení a montážni pracovníci
 • upratovačky a chyžné
 • pomocní pracovníci v rôznych druhoch výroby.

Žiadateľ o udelenie národného víza musí byť uvedený na zozname, ktorý jeho budúci zamestnávateľ predkladá na schválenie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny nesmie mať v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania ani podanú žiadosť o udelenie takéhoto pobytu.

POZOR: Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať zamestnanca na základe tohto typu národného víza, musí spĺňať špecifické podmienky (napr. byť usadený na Slovensku najmenej tri roky, nemať uloženú pokutu za nelegálne zamestnávanie a splnené daňové a odvodové povinnosti).

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu je:

 • pracovná zmluva resp.
 • pracovná zmluva a kópia dokladu o vzdelaní alebo o odbornej kvalifikácii potrebných na výkon zamestnania.

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. Nie je možné ho udeliť opätovne. Jeho držitelia zároveň nemôžu požiadať o udelenie prechodného pobytu k inému zamestnávateľovi.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Národné vízum