MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Od 1. januára 2019 zmeny (najmä) pri zamestnávaní cudzincov

K 1.1 2019 bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov:

  1. Zoznam nedostatkových profesií sa bude aktualizovať častejšie, každý štvrťrok. Ústredie práce bude identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5%, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku. Zoznam nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily.html?page_id=806803 
  1. Zrušenie povinnosti preukazovať najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Doklad o požadovanom vzdelaní je potrebné predkladať len pri výkone regulovaných povolaní (zdravotníci, pedagógovia,..) alebo pri žiadosti o modrú kartu.

  1. Agentúry dočasného zamestnávania môžu prideliť cudzinca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, avšak len pri nedostatkových profesiách.

ADZ, ktorá vykonáva činnosť najmenej 3 roky pred podaním žiadosti o pobyt môže prideliť cudzinca na výkon práce v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Na iný typ práce zákon nedovoľuje ADZ prideľovať cudzincov k užívateľskému zamestnávateľovi.

  1. Nahláška voľného pracovného miesta pri žiadosti o vydanie povolenia na zamestnanie musí byť zverejnená najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti u udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie. Úrad práce rozhodne o povolení na zamestnanie do 20 pracovných dní.
  2. Polícia nebude požadovať preukázanie ubytovania u cudzinca, ktorý bude pracovať v medzinárodnej hromadnej doprave.
  3. Polícia bude požadovať súhlas obce s ubytovaním

Cudzinec, ktorý bude žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,  bude k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dokladať aj súhlas obce, kde bude mať počas pobytu zabezpečené ubytovanie, o tom, že toto ubytovanie spĺňa podmienky definované Ministerstvom zdravotníctva

  1. Polícia si vyžiada od úradu práce súhlas s obsadením pracovného miesta do 7 dní od podania kompletnej žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu na účel zamestnania.
  2. Polícia rozhodne o udelení/obnovení prechodného pobytu na účel zamestnania do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o zamestnanie v nedostatkovej profesii. (pozor: nie od podania žiadosti)
  3. Polícia rozhodne o udelení/obnovení prechodného pobytu na účel zamestnania do 30 dní od podania žiadosti o pobyt na zamestnanie, ak cudzinec zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum.
  4. Cudzinci s pobytom v inom členskom štáte EÚ nemusia po udelení pobytu v SR predkladať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

 

Ponuka školení a poradenstva IOM o zamestnávaní cudzincov na Slovensku:

Zamestnávateľom, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia, ponúka IOM praktické školenia a poradenstvo o pobyte a zamestnávaní cudzincov z tretích krajín a z krajín EÚ.

Viac informácii nájdete tu.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby