MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

COVID-19 : Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky

Skončenie pracovného pomeru a súvisiace otázky 

Pracovný pomer je možné skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer na dobu určitú sa skončí aj uplynutím dohodnutej doby. Pracovný pomer cudzinca sa skončí taktiež zrušením udeleného pobytu, uplynutím doby udeleného pobytu a odňatím alebo uplynutím doby udeleného povolenia na zamestnanie. 

V nasledujúcom texte nájdete odpovede na otázky súvisiace so skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, výpoveďou zo strany zamestnanca alebo skončením pracovného pomeru dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

  

Q. Môže so mnou zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer na základe súčasnej situácie v súvislosti s COVID-19? 

A. Nie. Okamžite skončiť pracovný pomer môže zamestnávateľ len ak: 

 1. ste boli právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo 
 2. ste závažne porušili pracovnú disciplínu. 

 

Q. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď na základe súčasnej situácie v súvislosti s COVID-19?

A. Áno. Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď len z dvoch zákonných dôvodov: 

 1. zamestnávateľ sa zrušuje (alebo sa zrušuje jeho časť) alebo sa zamestnávateľ premiestňuje a vy ako zamestnanec nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo
 2. sa stanete nadbytočným – vtedy je potrebné písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. 

Zamestnávateľ vám však nemôže dať výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, ak ste v tzv. ochrannej dobe. Ochrannou dobou je napr. obdobie práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz, tehotenstvomaterská alebo rodičovská dovolenkaPočas obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ste chránený aj v prípade karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu. 

 

Q. Kedy je výpoveď zo strany zamestnávateľa zákonná? 

A. Výpoveď daná zo strany zamestnávateľa musí byť písomná, doručená zamestnancovi a musí v nej byť uvedený zákonný dôvod, ktorý sa nedá zameniť s iným dôvodom. Zároveň má zamestnávateľ povinnosť výpoveď vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak je výpoveď neplatná. Neplatnosť výpovede môžete uplatniť na súde najneskôr v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. 

 

Q. Ako môžem dať výpoveď zo zamestnania? 

A. Výpoveď môžete dať kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Vo výpovedi nemusíte uvádzať žiadne dôvody. Vaša výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi. Doručiť ju môžete osobne alebo doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty. Ak výpoveď doručujete osobne, vyhotovte si dva originály – jeden originál odovzdáte zamestnávateľovi, druhý originál vám potvrdí zamestnávateľ a necháte si ho vy. Ak výpoveď doručujete doporučenou poštovou zásielkou, považuje sa za doručenú dňom prevzatia alebo dňom, kedy ju poštový podnik vrátil ako nedoručiteľnú. 

 

Q. Aká dlhá je výpovedná doba? 

A. Ak je daná výpoveď (bez ohľadu na to, či bola výpoveď daná zo strany zamestnanca alebo zo strany zamestnávateľa), pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť až od prvého dňa kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Dĺžka výpovednej doby je minimálne jeden mesiac a je zvyčajne upravená v pracovnej zmluve. 

Dĺžka výpovednej doby v prípade výpovede z dôvodu nadbytočnosti alebo zrušenia zamestnávateľa je: 

 1. 2 mesiace (pracovný pomer trval najmenej 1 rok a najviac 5 rokov), 
 2. 3 mesiace (pracovný pomer trval najmenej 5 rokov). 

 

Q. Mám nárok na odstupné pri výpovedi? 

A. Áno, ak vám dal výpoveď zamestnávateľ a zároveň váš pracovný pomer trval najmenej 2 roky. Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru: 

 1. 1 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval najmenej 2 roky a najviac 5 rokov), 
 2. 2 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval najmenej 5 rokov a najviac 10 rokov), 
 3. 3 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a najviac 20 rokov), 
 4. 4 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval najmenej 20 rokov). 

Ak ste dali výpoveď vy, nárok na odstupné nemáte. 

 

Q. Môžem ukončiť pracovný pomer dohodou? 

A. Áno, so svojím zamestnávateľom sa kedykoľvek môžete dohodnúť na skončení pracovného pomeru. V dohode musí byť uvedený deň skončenia pracovného pomeru (môže to byť akýkoľvek konkrétne určený deň; to znamená, že nemusí byť dodržaná výpovedná doba) a táto dohoda musí byť písomná. Dôvod skončenia pracovného pomeru dohodou nie je nevyhnutné uviesť, okrem prípadov, kedy vám zamestnávateľ z daného dôvodu môže dať výpoveď alebo ak uvedenie dôvodu požadujete.  

Dohoda o skončení pracovného pomeru je viazaná na súhlas zamestnávateľa ako aj zamestnanca so skončením pracovného pomeru. Návrh dohody si preto dobre prečítajte. Pokiaľ s ňou nesúhlasíte, nemusíte ju podpísať, máte právo ju odmietnuť. V takom prípade vám zamestnávateľ musí dať výpoveď na základe niektorého zo zákonných dôvodov. 

 

Q. Mám nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru dohodou?

A. Áno, ak je v dohode o skončení pracovného pomeru jasne uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru. Týmto dôvodom musí byť, že sa zamestnávateľ (alebo jeho časť) zrušil prípadne premiestnil a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo že sa zamestnanec stal nadbytočným. Inak nárok na odstupné nemáte. 

Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru: 

 1. 1 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval menej ako 2 roky), 
 2. 2 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval najmenej 2 roky a najviac 5 rokov), 
 3. 3 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval najmenej 5 rokov a najviac 10 rokov), 
 4. 4 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a najviac 20 rokov), 
 5. 5 x priemerný mesačný zárobok (pracovný pomer trval viac ako 20 rokov). 

 

Q. Som nezamestnaný, kto za mňa platí zdravotné poistenie? 

A. Pokiaľ ste zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, verejné zdravotné poistenie za vás platí štát. Vprípade, ak skončením pracovného pomeru stratíte nárok na verejné zdravotné poistenie, máte povinnosť uzatvoriť individuálne zdravotné poistenie (komerčné poistenie) v niektorej z komerčných poisťovníCudzinec nachádzajúci sa na území SR je vždy povinný mať uzatvorené zdravotné poistenie alebo poistenie liečebných nákladov na území SR. 

 

Q. Som nezamestnaný, môžem byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie? 

A. Do evidencie uchádzačov ozamestnanie môže byť zaradený len občan SR, občan členského štátu EÚ a jeho rodinní príslušníci a cudzinec s dlhodobým pobytom. To znamená, že cudzinec s prechodným pobytom, prípadne s trvalým pobytom na 5 rokov, nemôže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Úrad práce nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie ani cudzinca s dlhodobým pobytom, ak pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie: 

 1. nebol v posledných troch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej dva rokyalebo
 2. vykonával činnosť zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a nebol v posledných štyroch rokoch poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podávate na úrade práce príslušnom podľa adresy pobytu. Ak podáte žiadosť do 10 kalendárnych dní od skončenia pracovného pomeru, zaradí vás úrad práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení pracovného pomeru. Žiadosť môžete podať i elektronicky emailom alebo doporučenou poštou v lehote do 10 dní odo dňa skončenia zamestnania. 

 

Q. Som nezamestnaný, môžem požiadať o dávku v nezamestnanosti? 

A. Nárok na dávku vnezamestnanosti od Sociálnej poisťovne máte, ak ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Vznik nároku na dávku vnezamestnanosti je viazaný na vaše sociálne poistenie a zároveň na zaradenie do evidencie uchádzačov ozamestnanie. Ak v SR nemáte udelený dlhodobý pobyt, nemôžete byť do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený, a teda nemôžete požiadať ani o dávku v nezamestnanosti. Dávka v nezamestnanosti sa spravidla vypláca po dobu šiestich mesiacov. Ak by toto obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, predlžuje sa o jeden mesiac. 

 

Q. Ako možno skončiť pracovný pomer v prípade, že mám pracovnú zmluvu uzatvorenú s agentúrou dočasného zamestnávania (ADZ)? 

A. Pri dočasnom pridelení máte pracovnú zmluvu uzatvorenú priamo s ADZ. Pracovný pomer môže byť uzatvorený na dobu určitú (na dobu pridelenia ku konkrétnemu užívateľskému zamestnávateľovi) alebo na dobu neurči (v takom prípade máte okrem pracovnej zmluvy s ADZ uzatvorenú aj Dohodu o dočasnom pridelení) 

Dočasné pridelenie môže skončiť uplynutím doby, na ktoré bolo dohodnuté, dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením zo strany účastníkov na základe dohodnutých podmienokPodmienky jednostranného skončenia výkonu prác pred uplynutím doby dočasného pridelenia sú upravené v písomnej dohode o dočasnom pridelení (v prípade pracovnej zmluvy na dobu neurčitú) alebo priamo v pracovnej zmluve uzatvorenej na dobu určitú. Preto je dôležité si pracovnú zmluvu a aj dohodu o dočasnom pridelení dobre prečítať a postupovať podľa jej znenia. 

Ukončenie dočasného pridelenia nemusí automaticky znamenať aj skončenie pracovného pomeru. Pokiaľ máte uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, skončením dočasného pridelenia vám pracovný pomer nezaniká. Pokiaľ chce s vami zamestnávateľ (ADZ) skončiť pracovný pomer, môžete sa na tom spoločne dohodnúť a podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru alebo vám zamestnávateľ môže dať zo zákonných dôvodov výpoveď (pozri odpovede vyššie). 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby