MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Ubytovanie odídencov

Ubytovanie odídencov

Držitelia štatútu dočasného útočiska (“odídenci”) sa na území Slovensku zdržiavajú legálne. Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Zatiaľ je poskytované s platnosťou do 4. marca 2025. 

Držitelia dočasného útočiska si môžu nájsť ubytovanie sami priamo cez vlastníkov nehnuteľností alebo cez realitné kancelárie, prostredníctvom svojej rodiny či priateľov alebo ubytovanie môžu sprostredkovať pracovníci v centrách pomoci, v mimovládnych organizáciách, na ktoromkoľvek obecnom alebo mestskom úrade, alebo na špecializovaných webových stránkach s ponukami ubytovania. Ponuky prenájmov môžete hľadať cez rôzne web stránky, ako napr.:

Pri prenájme cez realitnú kanceláriu môže byť od nájomcu požadovaná provízia za sprostredkovanie prenájmu vo výške jedného mesačného nájmu, čo musí byť vopred dohodnuté a upravené v zmluve.

 

POZOR ZMENA od 1.7.2024 

Odídenec alebo odídenkyňa môže byť v azylovom zariadení ubytovaný/á

1) najviac 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky,

2) v prípade, ak je zraniteľnou osobou, za ktorú sa považuje 

 1. osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
 2. osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
 3. dieťa do piatich rokov veku osoby podľa písmena b). 

Odídenec, ktorý patrí medzi zraniteľné osoby, môže byť ubytovaný v azylovom zariadení na základe jeho písomnej žiadosti podanej Ministerstvu vnútra SRnajviac šesť mesiacov, a to aj opakovane. Každý odídenec ubytovaný v azylovom zariadení, je povinný podať písomnú žiadosť o predĺženie ubytovania v azylovom zariadení najneskôr 15 dní pred uplynutím obdobia, na ktoré je ubytovaný v azylovom zariadení. Ministerstvo vnútra SR pri posudzovaní žiadosti o ubytovanie v azylovom zariadení alebo o predĺženie ubytovania v azylovom zariadení prihliada na voľné ubytovacie kapacity a prednostne ubytuje žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska. 

Odídencovi, ktorý je zraniteľnou osobou je ubytovaný v azylovom zariadení 30. júna 2024, uplynie obdobie, na ktoré je ubytovaný v azylovom zariadení, 31. júla 2024. V prípade, že chce v azylovom zariadení zostať aj po 31.7.2024, je potrebné do 15. júla 2024 podať Ministerstvu vnútra SR žiadosť o predĺženie ubytovania v azylovom zariadení.

Odídenec, ktorý nie je zraniteľnou osobou a je ubytovaný v azylovom zariadení 30. júna 2024, je oprávnený zotrvať v azylovom zariadení do 31. júla 2024.

 

Príspevok na ubytovanie od 1.7.2024

Ministerstvo vnútra SR poskytne príspevok za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie. Príspevok sa poskytne za ubytovanie odídenca

1) ​počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky,

2) v prípade, ak je zraniteľnou osobou, za ktorú sa považuje

 1. člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi (potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi),
 2. osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím (oznámenie o priznaní dotácie),
 3. osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov (doklad totožnosti),
 4. jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu (čestné vyhlásenie rodiča dieťaťa, že sa stará o dieťa do piatich rokov alebo rozhodnutie súdu),
 5. dieťa do piatich rokov veku osoby podľa písmena d) - čestné vyhlásenie rodiča dieťaťa alebo rozhodnutie súdu.

Príspevok poskytuje obec oprávnenej osobe, ktorou je

 1. ​vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorý v nej poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi,
 2. právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia,
 3. obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje.

Oprávnená osoba podľa písmena b) a c) je povinná pred začatím poskytovania ubytovania oznámiť obci celkovú ubytovaciu kapacitu. Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi a následne do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca je povinná predložiť obci výkaz. Vzor zmluvy a výkazov sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra SR.

Odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie 

 1. do troch pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania; súčasťou prvého oznámenia je aj preukázanie zraniteľnosti, ak ide o zraniteľnú osobu, a
 2. dvakrát za mesiac počas poskytovania ubytovania, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní.

V prípade akýchkoľvek zmien v skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie zraniteľnosti je odídenec povinný tieto zmeny osobne a bezodkladne oznámiť obci a oprávnenej osobe.

Výška príspevku

Príspevok je vyplácaný oprávnenej osobe od 1. júla 2024 v nasledovnej výške:

 • ​vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorý v nej poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi: 5 eur/osoba/deň,
 • právnická osoba, ktorá poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia: 6 eur/osoba/deň,
 • obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytuje ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje: 6 eur/osoba/deň.

Nariadenie vlády stanovuje maximálne výšky príspevkov vyplácaných vlastníkovi nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorý v nej poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi v závislosti od počtu obytných miestností:

 • jedna obytná miestnosť - max. 390 eur za kalendárny mesiac,  
 • dve obytné miestnosti - max. 540 eur za kalendárny mesiac,
 • tri obytné miestnosti - max. 720 eur za kalendárny mesiac, 
 • štyri a viac obytných miestností - max. 900 eur za kalendárny mesiac.
Príspevok sa neposkytuje oprávnenej osobe,
 1. ktorá má nárok na iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi,
 2. ak ubytuje odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení,
 3. ak ubytuje odídenca, ktorý je na území Slovenskej republiky vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti,
 4. ktorá poskytuje ubytovanie blízkej osobe (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu).

 

Príspevok na ubytovanie odídenca do 30.6.2024

Ako držitelia štatútu dočasného útočiska je pre Vás dostupný Príspevok za ubytovanie odídenca. Ide o príspevok poskytovaný na základe zákona o azyle (príspevok zo schémy Ministerstva vnútra SR), ktorý vypláca štát poskytovateľom ubytovania.  Tento príspevok môžete, ale nemusíte využiť. Aktuálne je príspevok vyplácaný do 30. júna 2024.

Základné informácie o príspevku na ubytovanie odídenca :

 • Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzatvorenie zmluvy medzi prenajímateľom a odídencom. Tu môžete nájsť vzor ZMLUVY na ubytovanie v súkromnom byte alebo rodinnom dome cez schému Ministerstva vnútra SR.
 • Žiadosť o príspevok za ubytovanie odídenca podáva poskytovateľ ubytovania.
 • Zmluvou o ubytovaní spolu s vašimi osobnými údajmi vrátane dokladu o dočasnom útočisku predloží poskytovateľ ubytovania na obecnom alebo mestskom úrade v mieste ubytovania.
 • Následne každý mesiac oznámi obecnému alebo mestskému úradu, či pokračujete v ubytovaní.
 • Odídenec je povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť v obci, že mu je ubytovanie stále poskytované.

Majitelia hotelov, penziónov a ubytovní poskytujúci ubytovanie na komerčnej báze môžu poberať príspevky na základe zákona o cestovnom ruchu. Všetky dôležité informácie k príspevku na ubytovanie je možné nájsť na stránke Ministerstva dopravy SR tu.

V zmluve o ubytovaní sú uvedené základné podmienky, za akých je možné ubytovanie poskytnúť.

Výška príspevku

Príspevok je vyplácaný poskytovateľovi ubytovania do 30. júna 2024 v nasledovnej výške:

 • Ubytovanie v bytoch a rodinných domoch: 5 eur/osoba/deň.
 • Ubytovacie zariadenia, ktoré nie sú určené na podnikanie: 6 eur/osoba/deň.
 • Hotely, penzióny a hostely: 6 eur/osoba/deň.

Upozornenie !!!
Od 1. marca 2024 boli príspevky za ubytovanie odídencov znížené na polovicu, čo znamená pre mnohých prenajímateľov nižší príjem ako kompenzáciu nákladov na ubytovanie.

- Ak ste ubytovaný v hoteli, hosteli, penzióne alebo ubytovni, váš prenajímateľ si doplatok za ubytovanie pýtať môže. 

ALE

- Ak ste ubytovaní v zariadení, byte alebo rodinnom dome, kde majiteľ poberá príspevky od Ministerstva vnútra SR, váš prenajímateľ si od Vás NEMÔŽE pýtať doplatok k prenájmu.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Bývanie Ubytovanie odídencov