MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu

Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu

Chcete si zlepšiť svoje postavenie na slovenskom pracovnom trhu alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Teraz môžete získať finančný príspevok na vzdelávací alebo rekvalifikačný kurz.

 

Dôležitá informácia!

Poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy je momentálne pozastavené!

Predpokladom a jednou z podmienok udelenia príspevku je, že Vám kurz môže pomôcť pri hľadaní novej práce, môže zlepšiť Vaše postavenie v súčasnom zamestnaní či podnikaní alebo pomôže uplatniť sa na trhu práce vo svojom odbore. 

Príspevok je možné využiť na vzdelávacie alebo rekvalifikačné akreditované kurzy (ako napríklad odborný kurz slovenského jazyka, účtovnícky kurz, kurz práce s PC,  masérsky, kadernícky alebo kozmetický kurz, atď.). Môže ísť aj o online kurz, za predpokladu, že Vám vzdelávacia agentúra ku kurzu vystaví certifikát a faktúru. MIC IOM neposkytuje finančný príspevok na náklady spojené s jazykovou prípravou na univerzitné štúdium a náklady spojené s poplatkami za vysokoškolské štúdium.  

O finančný príspevok na vzdelávací / rekvalifikačný kurz (ďalej len „príspevok“) môžu žiadať: 

 • občania krajín mimo EÚ / EHP, ktorí majú vek minimálne 18 rokov a sú držiteľmi trvalého, prechodného alebo tolerovaného pobytu na Slovensku, s výnimkou pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ a osôb s medzinárodnoprávnou ochranou alebo azylom. 
 • žiadatelia o dočasné útočisko a osoby s udeleným dočasným útočiskom na Slovensku ("odídenci"), s výnimkou odídencov evidovaných v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR. 
 • vysokokvalifikovaní cudzinci z krajín EÚ/EHP aj z krajín mimo EÚ/EHP s platným pobytom na území SR (vrátane vysokokvalifikovaných žiadateľov o dočasné útočisko a osoby s udeleným dočasným útočiskom na Slovensku ("odídenci"); 
 • zahraniční študenti s platným pobytom na území SR; 
 • navrátilci (občania Slovenska žijúci v zahraničí a vracajúci sa na územie Slovenska); 
 • rodinní príslušníci vysokokvalifikovaných cudzincov, zahraničných študentov, navrátilcov. 

Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok by mala trvať minimálne po dobu šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti Migračným informačným centrom IOM a počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť. 

U žiadateľov s udeleným dočasným útočiskom na Slovensku („odídenci“), ktorých platnosť pobytu je kratšia ako 6 mesiacov, ale čakajú na predĺženie platnosti pobytu, budeme pri posudzovaní ich žiadosti o udelenie finančného príspevku túto skutočnosť zohľadňovať. 

Pokiaľ žiadate o finančný príspevok na kurz, mali by ste ovládať slovenský jazyk alebo iný jazyk, v ktorom sa bude kurz konať, na takej úrovni, aby ste zvládli jeho úspešné absolvovanie. 

V prípade schválenia príspevku musí žiadateľ s IOM podpísať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na vzdelávací/rekvalifikačný kurz.  V prípade, ak žiadateľ uhradil alebo nastúpil na kurz skôr ako bola uzavretá zmluva o finančnom príspevku, zo strany IOM nebude možné poskytnúť príspevok na daný kurz. Finančný príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej dokumentácie. Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok.  

Postup pri podaní žiadosti o finančný príspevok na kurz: 

Krok 1: Hľadanie kurzu 

 • Nájdete si kurz, ktorý máte záujem absolvovať. 
 • Zoznam aktuálne dostupných kurzov nájdete na stránkach www.skolenia.sk, www.databazakurzov.sk, www.kurzy.sk alebo www.istp.sk/kurzy alebo na stránkach vzdelávací agentúr. 
 • Kurzy nie sú organizované Migračným informačným centrom IOM (MIC), ale externými vzdelávacími agentúrami, prípadne jazykovými školami. 
 • V prípade ak máte problém s nájdením vhodného kurzu, môžeme Vám s tým pomôcť. 

Krok 2: Vyplnenie a zaslanie formuláru žiadosti o príspevok 

 • Vyplňte formulár žiadosti o príspevok, ktorý nájdete nižšie, a priložte doň obojstrannú kópiu Vášho pobytového preukazu, kópiu dokladu o Vašom najvyššom ukončenom vzdelaní a Vášživotopis (CV) v slovenskom alebo anglickom jazyku. Žiadosť o príspevok treba poslať minimálne tri týždne pred dátumom začiatku kurzu. V prípade nasledovných skupín žiadateľov, je k žiadosti potrebné priložiť:  
 1. Pre vysokokvalifikovaných cudzincov obojstrannú kópiu Vášho pobytového preukazu, vysokoškolského diplomu a Váš životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku, 
 1. Pre zahraničných študentov obojstrannú kópiu Vášho pobytového preukazu, potvrdenia o návšteve školy a Váš životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku, 
 1. Pre navrátilcov(občanov Slovenska žijúcich v zahraničí a vracajúcich sa na územie Slovenska) obojstrannú kópiu Vášho zahraničného pobytového preukazu alebo dokument s ekvivalentnou výpovednou hodnotou, vysokoškolského diplomu a Váš životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku 
 1. Pre rodinných príslušníkov vyššie uvedených obojstrannú kópiu Vášho pobytového preukazu, Váš životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku a kópiu vysokoškolského diplomu/potvrdenia o návšteve školy Vášho vysokokvalifikovaného rodinného príslušníka. 

Krok 3: Doplnenie informácií k žiadosti 

 • Ak Vaša žiadosť spĺňa základné podmienky (viď vyššie), spracujeme ju a v prípade potreby si vyžiadame doplnenie dodatočných informácií alebo dokumentácie (ako napr. stručný podnikateľský plán alebo potvrdenie od Vášho súčasného/budúceho zamestnávateľa). 

Krok 4: Vyhodnotenie žiadosti 

 • Keď bude Vaša žiadosť kompletná, posúdi ju komisia MIC. Do 10 pracovných dní Vás budeme informovať o jej rozhodnutí. 

Krok 5: Zmluva o príspevku na kurz 

 • Ak Vám bol schválený príspevok na kurz, podpíšete s IOM Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na vzdelávací/rekvalifikačný kurz. 
 • V prípade, ak ste uhradili alebo nastúpili na kurz skôr ako bola uzavretá zmluva o finančnom príspevku, nebude Vám možné poskytnúť príspevok na tento kurz. 

Krok 6: Absolvovanie kurzu 

 • Po podpise zmluvy môžete uhradiť poplatok a nastúpiť na daný kurz. 

Krok 7: Vyúčtovanie príspevku 

 • Po úspešnom ukončení kurzu a získaní certifikátu nám predložíte dokumentáciu potrebnú k vyúčtovaniu príspevku (konkrétne dokumenty budú uvedené v zmluve o príspevku). 
 • MIC tieto dokumenty spracuje a finančný príspevok Vám bude vyplatený do 10 pracovných dní. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na alebo na 0850 211 478.  

 

 

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Vzdelávanie Získajte finančný príspevok na vzdelávanie a rekvalifikáciu