MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Informácie a pomoc v súvislosti s vojnou na Ukrajine

UA: Інформація і допомога - ситуація в Україні - ця стаття доступна українською мовою 

Vstup na územie SR • Po vstupe na územie SR • Dočasné útočisko (najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou) • Cudzinecká polícia • Zamestnanie • NOVÉ: Zdravotná starostlivosť • Školstvo • NOVÉ: Ubytovanie a iné formy pomoci • Doprava zadarmo • Finančná pomoc  • IOM Ukrajina • Repatriácia do iných krajín • Informácie o podmienkach vstupu do iných krajín susediacich s Ukrajinou • Informácie o podmienkach vstupu do iných krajín EÚ • Viac informácií a ďalšie kontakty

Konverzačná príručka "Prvá pomoc po slovensky"

IOM Slovensko Telegram:

 

 

Vstup na územie SR 

Občania Ukrajiny s biometrickým pasom môžu na Slovensko vstúpiť v rámci bezvízového styku a zdržiavať sa na slovenskom území bez víz maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR (tlačová správa TU, informácia na Facebooku TU) je momentálne vstup umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom. Vstup na územie Slovenskej republiky sa po individuálnom posúdení umožňuje aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad (biometrický pas, prípadne vízum). 

Kontakty na hraničné priechody nájdete TU

Osoby prichádzajúce zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu počas ozbrojeného konfliktu a osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov spĺňajú podmienky vstupu na Slovensko stanovené v súvislosti s pandémiou koronavírusu 

Pri príchode na Slovensko sa tieto osoby nemusia registrovať na stránke http://korona.gov.sk/ehranica a nevzťahuje sa na nich ani povinnosť izolácie. 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR povolila nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov, ktoré nespĺňajú podmienky platnej legislatívy, na územie SR. Potrebné formuláre nájdete TU.

Tieto pravidlá môžu podliehať zmenám, preto pre aktuálne informácie odporúčam sledovať našu webovú stránku. Pravidelne aktualizované informácie o situácii na slovenských hraniciach nájdete na Facebooku Polície SR a Ministerstva vnútra SR.

[späť na obsah]

Po vstupe na územie SR

Všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom a ktorým bol umožnený vstup cez slovenskú hrancicu (spravidla majú v pase vstupnú slovenskú pečiatku), je umožnený krátkodobý pobyt do 90 dní

Po vstupe na územie SR je potrebné hlásiť začiatok pobytu do troch pracovných dní od vstupu – formulár na stiahnutie a bližšie informácie nájdete TU. Hlásenie pobytu je možné poslať na príslušné oddelenie cudzineckej polície taktiež poštou, odporúčame doporučenú poštu.

Zaslaním tlačiva Hlásenie pobytu na oddelenie cudzineckej polície NEŽIADATE o poskytnutie dočasného útočisko, azyl alebo pobyt na Slovensku. 

V závislosti od svojho občianstva a iných okolností máte viaceré možnosti ako sa na Slovensku zdržiavať dlhšie:

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska (najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou)
 2. Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu (azyl, doplnková ochrana)
 3. Podanie žiadosti o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na Slovensku

[späť na obsah]

Dočasné útočisko 

Čo je dočasné útočisko?

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Zatiaľ je poskytované s platnosťou do 4. marca 2025. 

Aktualizovať si doklad o dočasnom útočisku je už možné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR TU

Kto môže požiadať o poskytnutie dočasného útočiska?

 1. občania Ukrajiny,
 2. osoby, ktoré mali na Ukrajine medzinárodnú alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu,
 3. rodinní príslušníci občanov Ukrajiny a osôb s udelenou ochranou (pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022),
 4. cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, no majú na území Ukrajiny trvalý pobyt a nemôžu sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu.

Kto sa považuje za rodinného príslušníka?

 1. manžel, 
 2. maloleté dieťa osoby alebo jej manžela,
 3. rodič maloletého dieťaťa (iba v prípade dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny)
 4. iný blízky príbuzný, ktorý žil v spoločnej domácnosti s občanom Ukrajiny alebo s osobou s udelenou ochranou a bol na svojho príbuzného úplne alebo čiastočne odkázaný.

Kde môžem požiadať o dočasné útočisko?

Ak chcete požiadať o poskytnutie dočasného útočiska, môžete o tom urobiť vyhlásenie osobne vo veľkokapacitnom centre, ktoré funguje v:

Veľkokapacitné centrum je otvorené nasledovne:

 • Bratislava - pondelok až piatok - od 8. do 15.30. h.

Oddelenia cudzineckej polície: Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Trnava, Nové Zámky, Trenčín, Ružomberok, Prešov, Košice vybavujú všetkých žiadateľov o dočasné útočisko.

Oddelenia cudzineckej polície: Bratislava a Michalovce registrujú na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starší ľudia nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby.

Oddelenia cudzineckej polície vybavujú žiadateľov tri dni v týždni:

 • pondelok – streda – piatok - od 07.30 do 15.30 h.

Ako môžem požiadať o dočasné útočisko?

Ako žiadateľ musíte hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosťštátnu príslušnosť, ako aj skutočnosti, ktoré vás oprávňujú požiadať o poskytnutie dočasného útočiska (udelenie medzinárodnej/vnútroštátnej ochrany, rodinný vzťah alebo trvalý pobyt a nemožnosť vrátiť sa do svojej krajiny alebo regiónu pôvodu).

Svoju totožnosť môžete preukázať napríklad platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti alebo vodičským preukazom, či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Za maloleté deti vyhlásenie podáva zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník; maloletý musí byť prítomný pri podávaní vyhlásenia.

Pred podaním osobného vyhlásenia na polícii sa môžete zaregistrovať TU - polícia tak už bude mať vaše údaje a spracovanie vašej žiadosti prebehne rýchlejšie.

Ak máte cestovný, identifikačný alebo iný doklad, dočasné útočisko vám bude poskytnuté okamžite. Ak nie, o vašej žiadosti sa rozhodne najneskôr do 30 dníAk sa vašej žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, bude vám vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením "DOČASNÉ ÚTOČISKO".

Ak máte na Slovensku trvalý či prechodný pobyt, ste žiadateľom o azyl alebo ste už azyl alebo doplnkovú ochranu získali, o poskytnutie dočasného útočiska nemôžete požiadať.

Presťahoval som sa. Ako si môžem zmeniť adresu na doklade o pobyte?

Zmenu adresy môžete hlásiť na obci alebo mestskej časti, v ktorej bývate. Nie je potrebné, aby ste šli naspäť do veľkokapacitného centra alebo na cudzineckú políciu.

Obci musíte predložiť doklad o tom, že vám bolo udelené dočasné útočisko a nový doklad o ubytovaní (napr. čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania). Obec buď zaznamená zmenu adresy do informačného systému a vydá vám nový doklad o pobyte alebo zaznamená zmenu adresy pobytu v doklade, ktorý je predložíte. 

Môžem po získaní dočasného útočiska zo Slovenska vycestovať?

Z pohľadu slovenského práva, áno. Vycestovanie (do akéhokoľvek štátu, vrátane Ukrajiny) totiž nespôsobí zánik dočasného útočiska, ktoré ste na Slovensku získali. 

Odporúčame však, aby ste ohľadom podmienok vstupu do inej krajiny kontaktovali príslušné orgány štátu, do ktorého plánujete vycestovať. 

Môžem po získaní dočasného útočiska požiadať o dočasnú ochranu v inom štáte?

Ohľadom podmienok na získanie dočasnej ochrany v inom štáte vám odporúčame kontaktovať príslušné orgány štátu, v ktorom chce požiadať o poskytnutie ochrany.

Získaním dočasnej ochrany v inom štáte zanikne dočasné útočisko, ktoré ste získali na Slovensku.

Zánik dočasného útočiska

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká okrem uplynutia časusmrti odídenca aj v prípade, že odídenec:

 • požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany
 • získal na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt
 • sa písomne vzdal poskytovania dočasného útočiska
 • získal azyl alebo doplnkovú ochranu v inom členskom štáte Európskej únie
 • získal pobyt bez časového obmedzenia alebo dočasné útočisko v inom štáte

Poskytovanie dočasného útočiska zaniká aj jeho zrušením. Dôvodmi na zrušenie poskytovania dočasného útočiska sú:

 • dôvodné podozrenie, že sa odídenec dopustil trestného činu proti mieru, vojnového trestného činu alebo trestného činu proti ľudskosti, závažného nepolitického trestného činu alebo činu v rozpore s cieľmi a zásadami OSN
 • dočasné útočisko bolo poskytnuté len na základe nepravdivých alebo falšovaných údajov o jeho totožnosti
 • odídenec je odôvodnene považovaný za nebezpečného pre bezpečnosť SR alebo
 • odídenec bol odsúdený za obzvlášť závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť.

[späť na obsah]

Azyl (medzinárodná ochrana)

Naše centrum sa nevenuje poradenstvu v oblasti azylového práva.

Žiadosť o azyl je možné podať, ak máte v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžete alebo nechcete vrátiť do tohto štátu, alebo ak ste prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd.

Na ochranu pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu vám môže byť poskytnutá doplnková ochrana.

Ministerstvo vnútra SR môže udeliť azyl aj z humanitných dôvodov.

V prípade, ak vstupujete na územie Slovenskej republiky cez hraničný priechod, je príslušné na prijatie žiadosti o azyl oddelenie hraničnej polície na hraničnom priechode. Ak cestujete letecky, je to policajný útvar v tranzitnom priestore letiska (Košice, Bratislava, Poprad). Ak sa už nachádzate na území Slovenskej republiky, podať žiadosť o azyl môžete výlučne na Oddelení azylu Policajného zboru v Humennom

Rozhodovanie o žiadostiach o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany je v kompetencii Migračného úradu Ministerstva vnútra SR

Migračný úrad MV SR

Pivonková 6, Bratislava
+421 (0)2 4341 4775, +421 (0)2 4825 4104

Oddelenie azylu PZ Humenné

Nemocničná 1, 066 01 Humenné
+421 96182 3241 

Môžete sa obrátiť aj na mimovládne organizácie, ktoré poskytujú právne poradenstvo žiadateľom o azyl - Slovenská humanitná rada alebo Liga za ľudské práva. Odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom azylu nájdete TU (v ruskom jazyku TU). Konanie o azyle v skratke TU.

Liga za ľudské práva

Račianska 80, Bratislava
mobil: +421 800 222 350 (bezplatne), + 421 918 366 968
e-mail:  

Slovenská humanitná rada

Budyšínska 1
Bratislava, 831 03
+421 51 70 81 777
e-mail:  

[späť na obsah]

Pobyt

Upozornenie: Pokiaľ máte dočasné útočisko, odporúčame dôkladne zvážiť zmenu pobytu na prechodný pobyt. Rozumieme neistote, ktorú vo vás status dočasného útočiska môže vyvolávať, no odporúčame zvážiť všetky aspekty, ktoré na vaše rozhodnutie môžu mať vplyv. Dočasné útočisko je v súčasnosti poskytované do 4. marca 2025.

Pobytové poradenstvo poskytované naším centrom je limitované na pravidlá pre získavanie víz a prechodných alebo trvalých pobytov v SR.

Prechodné pobyty sú na Slovensku viazané na konkrétny účel, ako je napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny a podobne. Každý žiadateľ o udelenie pobytu musí zvolený účel preukázať.

Kompletný zoznam dostupných účelov a zákonom vyžadované doklady nájdete v našich infokartách (ruská verzia TU). 

Ak máte viac ako 14 rokov, k žiadosti o prechodný/trvalý pobyt musíte predložiť výpis z registra trestov (overený na použitie v zahraničí, teda apostilovaný/superlegalizovaný). 

Cudzinecká polícia môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požiadavky vyššieho overenia výpisu z registra trestov.

Okrem výpisu z registra trestov vydaného na Ukrajine môžete predložiť aj čestné vyhlásení o bezúhonnosti overené Veľvyslanectvom Ukrajiny v Bratislave. 

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia

Od 1. apríla 2022 sú pracoviská cudzineckej policie otvorené takto:

 • pondelok, streda, piatok: od 07.30 h do 15.30 h – všetky životné situácie
 • utorok, štvrtok: od 07.30 h do 15.30 h – žiadosti o vydanie dokladu o pobyte pre vodičov medzinárodnej kamiónovej alebo autobusovej dopravy, ktorých platnosť pobytu bola predĺžená z dôvodu krízovej situácie a žiadosti o udelenie národných víz v záujme SR

Na podanie žiadostí je potrebné sa objednať.  

Od soboty 26. februára 2022 je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.  

Ak ste na cudzineckej políci požiadali o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu na päť rokov, ste oprávnený sa na Slovensku zdržiavať do rozhodnutia o Vašej žiadosti. 

[späť na obsah]

Zamestnanie

Ak vám bude poskytnuté dočasné útočisko, môžete na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení. Nemôžete však podnikať.

Ak ste občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom občana Ukrajiny (manžel alebo rodič maloletého dieťaťa) a požiadali ste o azyl, môžete pracovať aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu

Praktické informácie, tipy a odkazy na webstránky súvisiace s hľadaním práce na Slovensku nájdete TU.

Pracovné pozície pre uchádzačov hovoriacich po ukrajinsky nájdete napr. na stránkach Profesia.sk, Kariera.sk, sluzbyzamestnanosti.gov.sk alebo Worki.

Informácia pre zamestnávateľov: O nástupe do zamestnania osôb, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, musíte informovať úrad práce do siedmich pracovných dní prostredníctvom formulára Informačná karta (zaškrtnete písm. k). K formuláru priložíte kópiu dokladu o poskytnutí dočasného útočiska a kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody.

Odídenci môžu pracovať na základe pracovnej zmluvy ako aj na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Ako sa zamestnať na Slovensku - rady pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny

V rámci projektu Pomáhame odídencom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečujú pre osoby, ktoré bolo v SR poskytnuté dočasné útočisko a ktoré vyplnili Dotazník pre občana Ukrajiny na zistenie jeho zaradenia na trh prácefinančnú podporu vzdelávania odídencov.

Na webe Ústredia práce nájdete aj Informačný leták pre odídencov, ktorí majú záujem o poskytnutie finančného príspevku na dochádzanie do miesta výkonu zapracovania, alebo miesta výkonu dobrovoľníckej činnosti, alebo na dochádzanie do zamestnania. 

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny k zamestnaniu na Slovensku (informačný leták Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

Pomáhame odídencom - poradenstvo: poradenské služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na poskytnutie základných informácií o slovenskom trhu práce so špecifickým zameraním na konkrétny región, v ktorom bude poradenstvo poskytované.

Informácie o možnosti podpory pre odídencov z Ukrajiny na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nájdete tu.

[späť na obsah]

Zdravotná starostlivosť 

Osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, ktoré nemajú verejné zdravotné poistenie, majú právo na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a potrebnej zdravotnej starostlivosti. Rozsah potrebnej starostlivosti je vymedzený Ministerstvom zdravotníctva. Potrebná zdravotná starostlivosť zahŕňa aj ošetrenie ambulanciou pohotovostnej služby, záchrannej zdravotnej služby či konzultácie u praktického lekára, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a očkovania.

Na získanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti stačí preukázať, že ste žiadateľom o dočasné útočisko alebo že vám bolo poskytnuté. Na získanie potrebnej zdravotnej starostlivosti treba preukázať, že vám bolo dočasné útočisko poskytnuté.

Žiadatelia o poskytnutie dočasného útočiska a osoby bez verejného zdravotného poistenia s bydliskom na území Ukrajiny, ktoré sa zdržiavajú na Slovensku sa môžu dať na Slovensku zaočkovať proti COVID-19.

Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti majú osoby, ktoré majú bydlisko na Ukrajine, už pred podaním žiadosti o udelenie azylu, o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo o poskytnutie dočasného útočiska, najdlhšie však počas 30 dní odo dňa vstupu na územie SR. 

Od 1. januára 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje rozsah zdravotnej starostlivosti pre deti a adolescentov od narodenia do 18 rokov + 364 dní, ktorí majú v SR poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Rozsah zdravotnej starostlivosti od 1.1.2023 pokrýva rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti ako verejné zdravotné poistenie a zahŕňa preventívne prehliadky, neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotné výkony a kúpeľnú starostlivosť (§ 2, § 3 a § 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Od 1. septembra 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje rozsah zdravotnej starostlivosti pre dospelé osoby, ktoré majú v SR poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Rozsah zdravotnej starostlivosti od 1.9.2023 pokrýva podobný rozsah zdravotnej starostlivosti ako verejné zdravotné poistenie a zahŕňa preventívne prehliadky, neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zdravotné výkony (§ 2 a § 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Bezplatná linka psychologickej podpory

IOM Slovensko v spolupráci s IOM Ukrajina vytvorilo bezplatné pripojenie na linku psychologickej podpory, ktorá ponúka bezplatnú a anonymnú pomoc jednotlivcom postihnutým vojnou.

Číslo na bezplatné hovory v rámci Slovenska: +421 800 601 078. Linka pomoci funguje každý deň od 10:00 do 20:00 (kyjevský čas, GMT+2; ukrajinský a ruský jazyk). Pre konzultácie v angličtine, arabčine a bengálčine môžete volať v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00 a cez víkendy od 10:00 do 17:00 (kyjevský čas). Môžete si dohodnúť aj videohovor (maximálne 8 hovorov). Ak potrebujete psychiatrickú pomoc, môžete využiť tú istú linku, kde vás prepoja s ukrajinským psychiatrom (maximálne 3 hovory).

Všetky informácie o linke psychologickej podpory nájdete tu: https://iom-emotionline.com.ua (v angličtine a ukrajinčine).

[späť na obsah]

Školstvo

Po podaní žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska môže vaše dieťa chodiť na Slovensku do školy. 

Navštívte materskú, základnú alebo strednú školu, na ktorú by ste chceli umiestniť svoje dieťa. V škole overia úroveň jeho vzdelania a ovládania slovenského jazyka a zaradia ho do príslušného ročníka. Vášmu dieťaťu bude zabezpečená aj výučba slovenského jazyka.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva školstva SR.

Informácie pre vysokoškolských študentov nájdete na stránke SAIA, n. o.

[späť na obsah]

Ubytovanie a iné formy pomoci

Základné informácie o možnostiach ubytovania nájdete na stránke Pomoc pre Ukrajinu.

Krátkodobé ubytovanie s Airbnb.org

Poskytovanie krátkodobého ubytovania pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine v rámci partnerstva medzi AirBnB a IOM bolo dňa 28.02.2023 ukončené.

V priebehu realizácie projektu bolo ubytovanie poskytnuté 235 domácnostiam, ktoré zahŕňali 217 detí, 339 dospelých a 43 ludí starších ako 65 rokov. Spolu bolo v rámci projektu ubytovaných 599 jednotlivcov po celom území Slovenskej republiky.

Príspevok na ubytovanie 

Vlastník nehnuteľnosti, ktorý poskytuje bezodplatne ubytovanie odídencovi (osobe, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko), môže požiadať o príspevok vo výške:

 • 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca 

Zákon stanovuje aj maximálne výšky príspevkov v závislosti od počtu obytných miestností:

 • jedna obytná miestnosť - max. 390 eur za kalendárny mesiac,  
 • dve obytné miestnosti - max. 540 eur za kalendárny mesiac,
 • tri obytné miestnosti - max. 720 eur za kalendárny mesiac, 
 • štyri a viac obytných miestností - max. 900 eur za kalendárny mesiac.

O príspevok možno požiadať na obci, ktorej musí predložiť zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi a výkaz počtu nocí, počas ktorých bolo ubytovanie poskytované. Vzory výkazu existujú dva - podľa toho, či je vlastníkom fyzická alebo právnická osoba. Vzor zmluvy a výkazov sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra. Výkaz je potrebné predložiť do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi.

Osoba, ktorej sa poskytuje ubytovanie, musí raz mesačne osobne oznámiť obci, že jej je poskytované ubytovanie.

Príspevky sa aktuálne poskytujú do 30. júna 2024.

[späť na obsah]  

Doprava zadarmo

Informácie o možnostiach bezplatného cestovania vlakmi Železničnej spoločnosti Slovenskej republiky nájdete TU.

Viaceré samosprávne kraje poskytujú bezplatnú aj autobusovú dopravu.

Vlakové a autobusové spojenia môžete nájsť TU.

[späť na obsah]

Finančná pomoc 

UNHCR a UNICEF dňa 15. septembra 2022 vyplatili poslednýkrát finančnú pomoc domácnostiam odídencov z Ukrajiny za mesiac august 2022. Poskytovanie finančnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny prešlo od 01.09.2022 na Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko, môže požiadať o poskytnutie finančnej pomoci. Žiadosť o pomoc sa podáva na ÚPSVaR. Viac informácií nájdete na stránke ÚPSVaR a informácie o dávkach v hmotnej núdzi nájdete tu.

UNHCR a UNICEF poskytnú odídencom jednorazový finančný príspevok na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období. Každá osoba, ktorá je registrovaná v databáze UNHCR dostane príspevok automaticky. Ide o jednorazovú finančnú pomoc vo výške 150 eur na osobu a maximálne vo výške 400 eur na rodinu. Registrácia na jednorazový finančný príspevok na zabezpečenie nevyhnutných zimných potrieb sa predlžuje do 18. novembra (pre tých, ktorí prišli nedávno na Slovensko) a do 23. novembra (pre tých, ktorí už sú uvedení v databáze UNHCR, ale potrebujú aktualizovať svoje údaje).
Viac informácií nájdete tu. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na linku pomoci UNHCR - UNICEF:

 • Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (volania zo slovenského tel. čísla)
 • Bezplatná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (volania z neslovenského tel. čísla)

Peňažná podpora od IOM pre ľudí z Ukrajiny so špecifickými potrebami bola ukončená. V prípade, že ste boli zaregistrovaní a potrebujete doplňujúce informácie, kontaktujte: 0800 500 099 alebo .

[späť na obsah]

IOM Ukrajina

IOM ostáva na Ukrajine. Naši kolegovia poskytujú konzultácie Ukrajincom, ktorí chcú odísť do zahraničia, a cudzincom, ktorí sa zdržiavajú na Ukrajine.
 
Na telefónnych linkách 527 (zdarma z mobilných telefónov) a 0800 505 501 (zdarma z pevných liniek) poskytujú informácie o nasledujúcich otázkach:
 • bezpečné prekračovanie hraníc (napr. prekračovanie hraníc s deťmi, prekračovanie hraníc autom atď.)
 • osobitosti prekračovania ukrajinskej hranice vzhľadom na vojnový stav;
 • regulárne spôsoby migrácie vrátane zlúčenia rodiny a trvalého pobytu;
 • vízové postupy a podmienky na získanie víz;
 • kontakty na konzulárne inštitúcie, verejné organizácie pomáhajúce migrantom na Ukrajine a v zahraničí, združenia ukrajinskej diaspóry v zahraničí;
 • štátne migračné programy;
 • konzultácie pre zahraničných občanov, ktorí sa zdržiavajú na Ukrajine;
 • informácie o boji proti obchodovaniu s ľuďmi;
 • riziká nelegálnej migrácie.

Linka je v prevádzke v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h a cez víkendy od 9.00 do 18.00 h. Linky sú dostupné len z územia Ukrajiny.

[späť na obsah] 

Repatriácia do iných krajín

Informácie a poradenstvo pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú z územia Ukrajiny na Slovensko a potrebujú pomoc pri návrate do krajiny pôvodu:

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Oddelenie asistovaných dobrovoľných návratov

Info linka: 0850 211 262 (len z územia SR)
Zo zahraničia: +421 905 329 228
Aplikácie Telegram a Signal: +421 905 329 228 (len hlasové služby)
email:

www.avr.iom.sk
https://avr.iom.sk/kontakty

[späť na obsah]

Viac informácií a ďalšie kontakty

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, môžete nás kontaktovať na telefónnych číslach: 0850 211 478, +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662, Telegram/Signal: +421 908 767 853 (iba hovory)

ua.gov.sk - portál verejnej správy SR 

www.ukraineslovakia.sk - stránka Ligy za ľudské práva a OZ Mareena 

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby: +421 513 816 111 a +421 259 765 111

OZ Sme spolu: +421 911 201 889

[späť na obsah]

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby