MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o zdravotnom poistení občanov EÚ nájdete tu.

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte EÚ/EHP.

U fyzickej osoby, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, verejné zdravotné poistenie vzniká získaním trvalého pobytu alebo dňom nasledujúcim po dni, kedy skončí skutočnosť, ktorá vylučuje povinné zdravotné poistenie.

U fyzickej osoby, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce povinnosť byť verejne zdravotne poisteným, aj keď osoba nemá trvalý pobyt. 

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená je vo všeobecnosti fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Neplatí to však pri niektorých výnimkách, ktoré sú uvedené nižšie. Osoba, ktorá získa trvalý pobyt, sa musí prihlásiť na verejné zdravotné poistenie do 8 dní.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá síce nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ale spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:
 • vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na Slovensku alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na Slovensku, zárobkovú činnosť dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej vo výške minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou;
 • vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území SR samostatne zárobkovú činnosť a má povolenie na pobyt na území SR;
 • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na Slovensku na základe medzinárodnej zmluvy;
 • je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na Slovensku;
 • je azylantom;
 • je maloletým cudzincom, ktorý sa zdržiava na Slovensku bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu;
 • je cudzincom zaisteným na území SR;
 • je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
 • je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte;
 • je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorého za takého považujú právne predpisy členského štátu jeho bydliska;
 • je nezaopatrené dieťa do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ktorého pobyt na území Slovenskej republiky je oprávnený (v prípade dieťaťa narodeného na území SR rodičovi s udeleným pobytom od podania žiadosti o pobyt pre toto dieťa) a ktoré má verejne zdravotne poisteného na Slovensku aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu;
 • odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
 • zdržiava sa na území SR, je štipendistom v rámci programu vlády SR, programu realizovaného na základe medzinárodnej zmluvy, programu Európskej únie, alebo štipendijného programu Ministerstva školstva SR, a ak jej bolo štipendium priznané na dobu dlhšiu ako jeden mesiac.

Výnimky z povinného zdravotného poistenia

Povinne zdravotne poistená nie je osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá nie je na Slovensku zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a:

 • je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca;
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť;
 • zdržiava sa v cudzine nepretržite viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov;
 • je nezaopatreným rodinným príslušníkom osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu podľa osobitných predpisov.

Platitelia poistného

Podľa zákona o zdravotnom poistení sú platiteľmi poistného:

 • zamestnanec (spolupodieľa sa na príspevkoch so zamestnávateľom);
 • samostatne zárobkovo činná osoba (vo väčšine prípadov odvádza príspevky sama, ak zákon neustanovuje inak);
 • zamestnávateľ (spolupodieľa sa na príspevkoch pre zamestnanca);
 • štát.

Povinnosť byť verejne zdravotne poistený na území SR podľa zákona o zdravotnom poistení neznamená, že poistená osoba musí byť zároveň aj platiteľom.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Verejné zdravotné poistenie