MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Kto je a kto nie je verejne zdravotne poistený

Kto je a kto nie je verejne zdravotne poistený

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte EÚ/EHP.

U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku skutočností, ktoré vylučujú povinné zdravotné poistenie (napr. ak je takáto osoba zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, kde pracuje).

U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce povinnosť byť verejne zdravotne poisteným, aj keď v SR táto osoba nemá trvalý pobyt (napr. keď na území SR začne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, keď sa zamestná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR atď.). Verejné zdravotné poistenie vzniká i dňom získania trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená je vo všeobecnosti fyzická osoba, ktorá má trvalý pobytna území Slovenskej republiky. Neplatí to však pri niektorých výnimkách, ktoré sú uvedené nižšie (pozri "Výnimky z povinného zdravotného poistenia").

Cudzinec z tretej krajiny mimo EÚ, ktorý získa trvalý pobyt, sa stane po splnení podmienok zákona o zdravotnom poistení verejne zdravotne poisteným.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá síce nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ/EHP), ale keď v jej prípade platí, že:
 • je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území SR;
 • vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území SR samostatne zárobkovú činnosť;
 • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy;
 • je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike;
 • je azylantom;
 • je maloletým cudzincom, ktorý sa zdržiava na území SR bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu;
 • je cudzincom zaisteným na území SR;
 • je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody;
 • je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý sa poistencovi narodil v inom členskom štáte.

Výnimky z povinného zdravotného poistenia

Povinne zdravotne poistená nie je osoba s trvalým pobytom na Slovensku, pre ktorú platí, že:

 • je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca;
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,;
 • dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine a na Slovensku nie je zamestnaná a nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Platitelia poistného

Podľa zákona o zdravotnom poistení sú platiteľmi poistného:

 • zamestnanec (spolupodieľa sa na príspevkoch so zamestnávateľom);
 • samostatne zárobkovo činná osoba (vo väčšine prípadov odvádza príspevky sama, ak zákon neustanovuje inak);
 • zamestnávateľ (spolupodieľa sa na príspevkoch pre zamestnanca);
 • štát (pozri samostatný článok).

Povinnosť byť verejne poistený na území SR podľa zákona o zdravotnom poistení neznamená, že poistená osoba musí byť zároveň aj platiteľom.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Sociálne veci Zdravotná starostlivosť Kto je a kto nie je verejne zdravotne poistený