MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Kontakt FAQ FAQ

Táto sekcia obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky.  

Právne poradenstvo:

 

Právne poradenstvo

Pobyt

Q: Môžem podať žiadosť o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky?

A: Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môžete podať na oddelení cudzineckej polície na území Slovenska, avšak len v prípade, ak spĺňate niektorú z nasledujúcich podmienok:

  • máte platné povolenie na pobyt v SR alebo v EÚ
  • máte udelené národné vízum (typ D) zastupiteľským úradom SR
  • ste z krajiny, ktorej štátni príslušníci vízum na vstup na Slovensko nepotrebujú
  • máte udelený niektorý typ tolerovaného pobytu na Slovensku (okrem dočasného útočiska)
  • máte status Slováka žijúceho v zahraničí.

Ak nespĺňate žiadnu z podmienok, žiadosť si musíte podať na veľvyslanectve SR akreditovanom podľa vášho občianstva alebo povoleného pobytu.

 

Q: Môžem podať žiadosť o pobyt na Slovensku, ak mi vypršalo vízum/bezvízový styk?

A: Ak ste už prekročili limit bezvízových dní/ak platnosť vášho národného víza vypršala a vy ste ešte nepodali žiadosť o pobyt, v takýchto situáciách cudzinecká polícia nebude môcť vašu žiadosť o pobyt prijať, ale žiadosť môžete podať na veľvyslanectve SR v zahraničí akreditovanom podľa vášho občianstva alebo povoleného pobytu.

 

Q: Môžem navštíviť oddelenie cudzineckej polície a podať žiadosť o pobyt bez rezervovaného termínu?

A: Vo všeobecnosti platí, že ak idete na cudzineckú políciu, je potrebné mať rezervovaný termín, inak vás môžu odmietnuť.

- Ísť na cudzineckú políciu bez rezervácie termínu je vo všeobecnosti možné len v prípadoch, na ktoré nie je možné sa cez rezervačný systém objednať a len počas určených otváracích hodín.

- V prípade technických problémov/nefunkčnosti rezervačného systému alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa je možné požiadať o pridelenie termínu prostredníctvom emailu na príslušné Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície.

 

Q: Čo ak mi cudzinecká polícia ešte neudelila pobyt a môj vízový/bezvízový status čoskoro vyprší? Musím opustiť Slovensko/Schengenský priestor?

A: Ak ste si na cudzineckej polícii podali žiadosť o udelenie prechodného pobytu (§ 31 ods. 3) alebo o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, ste oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o Vašej žiadosti.

 

Q: Žiadosť o pobyt som podal/a na cudzineckej polícii na Slovensku, ale pred udelením pobytu potrebujem vycestovať do zahraničia. Čo ak mi medzitým vyprší platnosť víza/bezvízového styku? Ako sa môžem vrátiť na Slovensko?

A: Po vypršaní platnosti bezvízového styku/ víza môže byť cestovanie do iných členských štátov problematické. Ak opustíte Slovensko skôr, ako budete mať platný doklad o pobyte, budete sa môcť vrátiť do schengenského priestoru cez iný členského štátu buď po ďalších 90 dňoch (v rámci „nových“ dní bezvízového styku) alebo s novým národným vízom alebo s platným dokladom o pobyte.

Cudzinecká polícia doklad o pobyte do zahraničia nezasiela. Môžete však dôveryhodnej osobe poskytnúť notársky overené splnomocnenie, aby za vás mohla prevziať doklad o pobyte. Pri žiadosti o doručenie domov je dôležité poskytnúť ďalšie podrobnosti, aby kuriér mohol zásielku doručiť a splnomocnená osoba prebrať. Následne vám doklad o pobyte môže byť poslaný do zahraničia, ak by ste ho potrebovali na vstup.

 

Q: Žiadosť o udelenie prechodného pobytu som podal/a pred viac ako 90 dňami a z cudzineckej polície som zatiaľ nedostal/a žiadnu odpoveď. Aký je dôvod tohto oneskorenia? Znamená to, že môj pobyt nebol udelený?

A: Za normálnych okolností má cudzinecká polícia 30/90 dní (v závislosti od účelu pobytu) na rozhodnutie o Vašej žiadosti. Momentálne však na Slovensku trvá mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti so situáciou na Ukrajine a z tohto dôvodu môže rozhodovanie cudzineckej polície trvať aj dlhšie.

Pokiaľ chcete zistiť, v akom štádiu je Vaša žiadosť, môžete skúsiť príslušné oddelenie cudzineckej polície kontaktovať, či už telefonicky alebo mailom (kontakty na oddelenia cudzineckej polície TU). Ak by ste touto cestou neuspeli, môžete cudzineckej polícií zaslať poštou alebo odniesť osobne bez potreby rezervácie termínu žiadosť o nahliadnutie do spisu, na základe ktorej by Vás alebo Vami splnomocnenú osobu mal kontaktovať policajt, ktorý má Váš spis na starosti.

 

Q: Ako si môžem overiť stav svojej žiadosti o pobyt? Čakám už príliš dlho a stále som nedostal/a žiadnu odpoveď od cudzineckej polície.

A: Za normálnych okolností má cudzinecká polícia 30/90 dní (v závislosti od účelu pobytu) na rozhodnutie o Vašej žiadosti. Momentálne však na Slovensku trvá mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti so situáciou na Ukrajine a z tohto dôvodu môže rozhodovanie cudzineckej polície trvať aj dlhšie.

Pokiaľ chcete zistiť, v akom štádiu je Vaša žiadosť, môžete skúsiť príslušné oddelenie cudzineckej polície kontaktovať, či už telefonicky alebo mailom (kontakty na oddelenia cudzineckej polície TU). Ak by ste touto cestou neuspeli, môžete cudzineckej polícií zaslať poštou alebo odniesť osobne bez potreby rezervácie termínu žiadosť o nahliadnutie do spisu, na základe ktorej by Vás alebo Vami splnomocnenú osobu mal kontaktovať policajt, ktorý má Váš spis na starosti.

 

Q: Musím cudzineckej polícii oznámiť, že som sa presťahoval/la na novú adresu?

A: Áno. Pri zmene miesta pobytu na Slovensku a pri trvalom presťahovaní sa na novú adresu musia občania mimo EÚ informovať cudzineckú políciu a do 5 pracovných dní požiadať o nový doklad o pobyte. Lehota pre občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov je 10 pracovných dní.

Na podanie žiadosti o vydanie nového dokladu o pobyte je potrebné sa objednať na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta vašej novej adresy a osobne predložiť požadované doklady vrátane dokladu potvrdzujúceho vaše nové ubytovania.

 

Q: Čo mám robiť, ak sa blíži koniec platnosti mojej pobytového preukazu, pričom môj prechodný pobyt je stále platný?

A: O vydanie nového dokladu o pobyte musíte požiadať najmenej 30 dní pred uplynutím platnosti starého. Na príslušnom oddelení cudzineckej polície je potrebné osobne predložiť nasledujúce doklady:

 • formulár žiadosti – vygenerovaný rezervačným systémom (najskôr je potrebné zvoliť Doklady / Pasy a následne Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte)
 • jedna farebná fotografia (3 x 3,5 cm)
 • platný pas
 • doklad o ubytovaní.

Doklad o ubytovaní môže mať nasledujúcu formu:

  - čestné vyhlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti (ak nehnuteľnosť vlastníte)

- nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a dokumentácia týkajúca sa oprávnenosti užívať nehnuteľnosť, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti

- čestné vyhlásenie fyzickej alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania a dokumentácia týkajúca sa oprávnenosti užívať nehnuteľnosť, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti

- Potvrdenie z ubytovacieho zariadenia (napr. hotel, hostel)

Podpisy v čestných vyhláseniach a nájomných zmluvách musia byť notársky overené. Od 1. apríla 2024 je správny poplatok 6,00 EUR za vydanie nového dokladu o pobyte (do 30 dní) alebo 35,00 EUR (vydanie do 2 pracovných dní) plus dobrovoľný poplatok 4,00 EUR za doručenie.

 

Q: Môžem zmeniť zamestnanie, ak mám prechodný pobyt na účel zamestnania?

A: Ak máte platný prechodný pobyt na účel zamestnania, môžete pracovať len pre zamestnávateľa a na pracovnej pozícií schválenej príslušným úradom práce. Ak si počas platnosti prechodného pobytu na účel zamestnania nájdete nového zamestnávateľa (za predpokladu, že nie ste absolventom slovenskej strednej školy/vysokej školy), proces zmeny zamestnávateľa je vo všeobecnosti nasledovný:

 • Váš potenciálny nový zamestnávateľ musí nahlásiť voľné pracovné miesto úradu práce (https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/) minimálne 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o zmenu zamestnávateľa.
 • Po minimálne 20 pracovných dňoch (od nahlásenia voľného pracovného miesta) je potrebné podať žiadosť o zmenu zamestnávateľa (vzor nájdete v prílohe) spolu s novým prísľubom zamestnania alebo pracovnej zmluvy na cudzineckej polícii.
 • Cudzinecká polícia požiada úrad práce o vydanie súhlasu so zmenou zamestnávateľa. Ak cudzinecká polícia získa súhlas od úradu práce, vystaví nový doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“. Na novej pozícii môžete začať až po obdržaní tohto dokumentu.

Ak ste absolventom slovenskej strednej/vysokej školy, je potrebné, aby ste na príslušnom oddelení cudzineckej polície predložili potvrdenie od budúceho zamestnávateľa o tom, že budete/ste zamestnaný/-á u tohto zamestnávateľa. V prípade, že ste nepredložili notárom overenú kópiu slovenského diplomu, musíte ho predložiť cudzineckej polícii. Váš budúci zamestnávateľ musí nahlásiť voľné pracovné miesto na úrade práce, nemusíte však čakať 20 pracovných dní a u nového zamestnávateľa môžete začať pracovať ihneď bez potreby akéhokoľvek súhlasu/povolenia.

 

Q: Ja aj moja manželka/manžel máme prechodný pobyt na Slovensku a práve sa nám narodilo dieťa. Získava novonarodené dieťa automaticky slovenské občianstvo? Ak nie, o aký typ pobytu by sme mali pre dieťa požiadať?

A: V prípade, že vy alebo vaša manželka/manžel máte prechodný pobyt na Slovensku, môžete požiadať o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny pre svoje dieťa narodené na Slovensku. Doklady potrebné k žiadosti o prechodný pobyt pre dieťa narodené na Slovensku sú:

- formulár žiadosti (vygenerovaný online rezervačným systémom)

- cestovný pas dieťaťa – musíte si ho vybaviť prostredníctvom svojho veľvyslanectva, keďže vaše dieťa získa občianstvo rodičov narodením

- dve fotografie s rozmermi 2 x 3,5 cm zobrazujúce vzhľad dieťaťa v čase žiadosti o pobyt

- doklad o finančnom zabezpečení pobytu dieťaťa

- doklad o ubytovaní

- administratívny poplatok za vydanie dokladu o pobyte.

Nie všetky deti narodené na území Slovenska získavajú pri narodení slovenské občianstvo. Ak ani vy, ani druhý rodič dieťaťa nie ste občanmi SR, jediným spôsobom, ako vaše dieťa nadobudne občianstvo narodením, je, ak dieťa nenadobudne občianstvo vás alebo druhého rodiča narodením. Inými slovami, bolo by to možné len vtedy, ak by dieťa nemohlo získať vaše občianstvo (v dôsledku zákonov vašej domovskej krajiny).

Vaše dieťa však môže získať slovenské občianstvo aj neskôr, a to udelením. Základnou podmienkou na udelenie štátneho občianstva SR je nepretržitý trvalý pobyt na území SR najmenej osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Výnimka ohľadne dĺžky pobytu však platí pre žiadateľa, ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt začínajúci najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti o udelenie občianstva.

 

Dočasné útočisko

Q: Môžem opustiť Slovensko, keď mi bolo poskytnuté dočasné útočisko?

A: Z pohľadu slovenského práva, áno. Vycestovanie (do ktorejkoľvek krajiny vrátane Ukrajiny) nespôsobuje zánik dočasného útočiska, ktoré ste získali na Slovensku. Odporúčame vám však kontaktovať kompetentné úrady (napr. veľvyslanectvo) krajiny, do ktorej máte v úmysle cestovať, ohľadom podmienok vstupu platných v danej krajine a tiež si overiť, či vám bude umožnené opätovne vstúpiť do schengenského priestoru s dokladom o tolerovanom pobyte (dočasné útočisko) vydaným Slovenskou republikou.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Kontakt FAQ FAQ