MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

PRÁVNE PORADENSTVO

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo určené pre cudzincov z krajín EÚ, EHP a mimo EÚ

Čítať ďalej

PRACOVNÉ PORADENSTVO

Pomôžeme vám pri hľadaní práce, zostavení CV a pri posúdení zručností a kvalifikácie

Čítať ďalej

KURZY A VZDELÁVANIE

Navštívte bezplatné kurzy slovenského jazyka, získajte príspevok na vzdelávací kurz

Čítať ďalej

SPOLUPRÁCA S KOMUNITAMI

Podporujeme medzikultúrny 
dialóg a komunitný život
migrantov

Čítať ďalej

 

    

Rozšírenie bezplatných služieb Rozšírenie bezplatných služieb   Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje:   Otvorené kurzy slovenského jazyka pre cudzincov Finančný príspevok na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy Finančný príspevok na uznanie ukončenia vzdelania zo zahraničia Právne poradenstvo Sociálne a pracovné porade...
Zmena adresy MIC IOM v Košiciach Zmena adresy MIC IOM v Košiciach Kanceláriu Migračného Informačného Centra IOM v Košiciach nájdete od 1.12.2022 na novej adrese: Floriánska 19, 040 01 Košice, 2. poschodie. Cesta zo starej adresy (Poštová ul.) na Floriánsku: 
Ako sa zamestnať na Slovensku - rady pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny Ako sa zamestnať na Slovensku - rady pre utečencov, odídencov alebo žiadateľov o azyl z Ukrajiny PRE STIAHNUTIE PDF VERZIE TEJTO INFORMAČNEJ BROŽÚRY KLIKNITE SEM. Інформація українською мовою: БРОШУРА, СТАТТЯ. Ako občan Ukrajiny mám možnosť zdržiavať sa na Slovensku v rámci bezvízového režimu 90 dní. Nemám povinnosť ihneď žiadať o niektorú...
Інформація і допомога - ситуація в Україні Інформація і допомога - ситуація в Україні В'їзд на територію СР • Після в'їзду на територію СР • Тимчасовий притулок (найпростіший спосіб захистити людей, які тікають від війни) • Міграційна поліція • ...

Sezónnym zamestnaním je také zamestnanie, ktoré je viazané na určité obdobie roka (sezónu), vykonáva sa maximálne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je zahrnuté v zozname odvetví sezónnych zamestnaní, ktorými sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, priemyselná výroba, stavebníctvo, ubytovacie a stravovacie služby.

Viac informácii o sezónnom zamestnaní nájdete aj v informačnej karte: SEZÓNNE ZAMESTNANIE.

 

Štátni príslušníci tretích krajín môžu sezónne zamestnanie vykonávať v dvoch režimoch:

1. Sezónne zamestnanie na dobu kratšiu ako 90 dní

Rozdielny postup sa uplatňuje v závislosti od toho, či sa na vstup štátneho príslušník tretej krajiny vyžaduje alebo nevyžaduje schengenské vízum.

 

A) Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa nevyžaduje vízum:

Ak štátny príslušník tretej krajiny nepodlieha vízovej povinnosti, môže vykonávať sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie. To, či potrebuje na vstup do schengenského priestoru vízum, je možné zistiť použitím našej aplikácie VISA CHECK.

Povolenie na zamestnanie udeľuje miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Povolenie na zamestnanie môže Úrad práce udeliť maximálne na 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a zamestnávateľ je povinný najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti nahlásiť voľné pracovné miesto.

Žiadosť o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie môže podať štátny príslušník tretej krajiny alebo zamestnávateľ.  

 K žiadosti je potrebné priložiť:

 • pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky)
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (apostilla alebo superlegalizácia) v úradnom preklade do slovenského jazyka, ak ide o regulované povolanie 
 • doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na obdobie trvania zamestnania
 • doklad preukazujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu v SR
 • ak žiadosť predkladá zamestnávateľ je potrebné predložiť aj:
  • písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou (podpis musí byť overený)
  • potvrdenie, že nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, čo preukáže formou čestného vyhlásenia na predpísanom tlačive
  • potvrdenie, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, rovnaké tlačivo čestného vyhlásenia, ako v predchádzajúcom bode.

Podmienkou udelenie povolenia na zamestnanie je aj to, že zamestnávateľ spĺňa zákonné podmienky sezónneho zamestnávania cudzincov. Viac k povinnostiam zamestnávateľa a podmienkam nájdete na stráke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrad práce udelí povolenie na sezónne zamestnanie do 20 pracovných dní odo dňa podania úplnej žiadosti. Ak štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bolo v posledných piatich rokov pred podaním žiadosti udelené povolenie na sezónne zamestnanie, Úrad práce udelí povolenie na zamestnanie do 10 pracovných dní odo dňa podania úplnej žiadosti.

 

B) Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa vyžaduje vízum:

Štátni príslušníci tretích krajín, pri ktorých sa vyžaduje vízum, musia získať najskôr povolenie na zamestnanie a následne schengenské vízum na účel sezónneho zamestnania.

 1. Povolenie na zamestnanie získa štátny príslušník tretej krajiny rovnakým spôsobom, ako osoba, u ktorej sa vízum nevyžaduje (doklad o zdravotnom poistení a ubytovaní sa v tejto fáze nevyžaduje).
 2. Žiadosť o schengenské vízum na účel sezónneho zamestnania štátny príslušník tretej krajiny podáva na úradnom formulári na zastupiteľskom úrade (diplomatická misia alebo konzulárny úrad) Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, kde má žiadateľ pobyt, alebo ktorého je občanom. Žiadateľ na zastupiteľskom úrade predloží tieto doklady:
 • doklad potvrdzujúci účel cesty, ktorým je pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy
 • povolenie na zamestnanie
 • doklad preukazujúci zdravotné poistenie
 • doklad preukazujúci ubytovanie

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti do 15 kalendárnych dní.

 

2. Sezónne zamestnanie na dobu dlhšiu ako 90 dní

Vykonávanie sezónneho zamestnania nad 90 dní je možné iba na základe prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania. Celková doba výkonu sezónneho zamestnania nemôže byť dlhšia ako 180 dní. Štátny príslušník tretej krajiny môže jednak podať žiadosť o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania a sezónne zamestnanie začne vykonávať až po udelení pobytu, alebo môže počas prvých deväťdesiatich dní vykonávať sezónne zamestnania na základe povolenia na zamestnanie (a víz, v prípade vízového cudzinca), a druhých deväťdesiatich dní na základe prechodného pobytu za účelom zamestnania.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu za účelom sezónneho zamestnania je možné podať osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vydal cestovný doklad alebo pre štát, v ktorom má bydlisko, alebo na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície príslušnej podľa miesta pobytu na území SR, ak sa štátny príslušník tretej krajiny  zdržiava v SR na základe platného povolenia na pobyt vydaného v SR alebo inom členskom štáte EÚ/EHP alebo Švajčiarsku, udeleného tolerovaného pobytu, udeleného národného víza, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Ak štátny príslušník tretej krajiny vykonával sezónne zamestnanie na základe povolenia na zamestnanie počas 90 dní, a počas tejto doby si podal žiadosť o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania, jeho pobyt v SR sa považuje za oprávnený až do rozhodnutia o žiadosti.

K formuláru žiadosti o prechodný pobyt je potrebné priložiť:

 • 2 farebné fotografie 3 x 3,5 cm
 • platný cestovný pas
 • pracovnú zmluvu alebo prísľub zamestnávateľa, ktorý musí obsahovať náležitosti pracovnej zmluvy
 • doklad o bezúhonnosti
 • doklad o ubytovaní
 • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu
 • administratívny poplatok

Administratívny poplatok za podanie žiadosti o prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania je 33 EUR (35 EUR, ak je žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade) .

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o prechodný pobyt do 90 dní od doručenia kompletnej žiadosti. Lehota sa skráti na 30 dní, ak v predchádzajúcich piatich rokoch cudzinec vykonával sezónne zamestnanie alebo mal udelený prechodný pobyt za účelom sezónneho zamestnania.  

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby